442/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 442/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb. a vyhlášky č. 251/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „důchodovým fondem,“ a „nebo důchodovým fondem podle zákona upravujícího důchodové spoření“ zrušují.
2. V § 2 odst. 3 větě první se slova „ustanovení části druhé týkající se účetní závěrky“ nahrazují textem „§ 3, 4, 5 až 65“ a na konci odstavce 3 se doplňují věty „Od ustanovení v ostatních částech se Česká národní banka může odchýlit, pokud bude postupovat v souladu s pravidly stanovenými Evropskou centrální bankou pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank. Použití odchylných postupů musí být popsáno v příloze účetní závěrky.“.
3. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Přehled o peněžních tocích je do účetní závěrky účetních jednotek podle § 2 zahrnut jen při splnění podmínek podle § 18 odst. 2 zákona.“.
4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Pro sestavení přehledu o peněžních tocích účetní jednotky použijí přiměřeně vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.
5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
㤠4a
(1) Účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů23(dále jen „mezinárodní účetní standard“).
(2) Finančním nástrojem podle odstavce 1 se rozumí finanční nástroj podle mezinárodních účetních standardů.


23Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.“.
6. V § 6 odst. 1 větě první se slova „institucemi a“ nahrazují slovem „institucemi,“, za slovo „společnostmi“ se vkládají slova „a opravné položky k těmto cenným papírům“ a ve větě poslední se slovo
 
 Nahoru