Input:

44/2018 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění účinném k 1.5.2020 Garance

č. 44/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. března 2018
o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 4
64/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
mění § 9; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 14a a § 14b; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení oblastí se značným přírodním znevýhodněním2) (dále jen „přechodně podporovaná oblast“).
§ 2
Členění přechodně podporované oblasti
(1) Přechodně podporovaná oblast se člení na
a) typ XOA a
b) typ XOB.
(2) Katastrální území, která spadají do přechodně podporovaných oblastí podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Žadatel o poskytnutí platby
(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
b) zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.
(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3) .
§ 4
Žádost o poskytnutí platby
(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu přechodně podporované oblasti, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušném typu přechodně podporované oblasti, a
2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu přechodně podporované oblasti,
c) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a
d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých