Input:

44/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997 Garance

č. 44/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 2010 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 19971) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.
Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku XII dne 4. listopadu 2018.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Protokol
mezi
vládou České republiky
a
vládou Státu Kuvajt
o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997

Vláda České republiky a vláda Státu Kuvajt, dále uváděné jako smluvní strany,
vedeny přáním změnit Dohodu o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsanou v Praze 3. července 1997 („dohoda o letecké dopravě“),
se dohodly takto:
  
ČLÁNEK I

Článek 1 odst. (c) Dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená, letecký podnik nebo letecké podniky, které jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této dohody jako letecké podniky oprávněné provozovat dohodnuté letecké služby na linkách stanovených v souladu s článkem 2 této dohody,

  
ČLÁNEK II

Článek 1 dohody o letecké dopravě se mění doplněním nových odstavců (j), (k), (l) a (m):
(j) výraz „uživatelský poplatek“ znamená poplatek uložený leteckým podnikům za použití letiště, leteckých navigačních služeb nebo zařízení či služeb ochrany civilního letectví,
(k) „Odkaz na státní příslušníky“ - odkazy v této dohodě na státní příslušníky České republiky musí být chápány jako odkazy na státní příslušníky členských států Evropské unie,
(l) „Odkaz na letecké podniky“ - odkazy v této dohodě na letecké podniky České republiky musí být chápány jako odkazy na letecké podniky určené vládou České republiky,
(m) výraz „smlouvy EU“ znamená Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie.

  
ČLÁNEK III

Článek 3 dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
ČLÁNEK 3
URČENÍ A OPRÁVNĚNÍ
(1) Každá smluvní strana má právo písemně určit druhé smluvní straně letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem.
(2) Toto určení se provádí písemným oznámením mezi smluvními stranami.
(3) Letecký podnik nebo letecké podniky určené jednou smluvní stranou mohou být požádány, aby prokázaly druhé smluvní straně, že jsou způsobilé dodržovat podmínky předepsané zákony a předpisy, které obvykle tato smluvní strana uplatňuje pro provozování mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.
(4) Po přijetí takového určení letecký úřad