Input:

R 44/1967; Způsobilost k právním úkonům Garance

č. 44/1967 Sb. rozh.
Posudek znalců-psychiatrů v řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům nenahrazuje nedostatek skutkových zjištění.
Úplná a spolehlivá zjištění o osobních poměrech osoby, jež má být zbavena způsobilosti k právním úkonům, umožní znalcům-psychiatrům, aby konfrontovali výsledky svého odborného vyšetření s ostatními poznatky a aby na základě této konfrontace bezpečně usoudili, do jaké míry projevy duševní choroby vyžaduje zbavení, příp. omezení způsobilosti k právním úkonům.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 1966, 5 Cz 144/66.)
Okresní soud ve Vsetíně zbavil Z. D. způsobilosti k právním úkonům a uložil mu povinnost k zaplacení nákladů řízení 208 Kčs psychiatrické léčebně v K. K odůvodnění svého rozsudku uvedl zejména, že podle nálezu znalců-psychiatrů byly u Z. D. zjištěny výrazné příznaky chronické paranoidní schizofrenie, projevující se poruchou logiky myšlení, paranoidními percepcemi a tvorbou úporných bludů zaměřených vůči okolí a že podle názoru znalců-psychiatrů se zdravotní stav Z. D. zhoršuje v souvislosti s postupujícím seniem, provázeným úpadkem psychických funkcí. Znalci-psychiatři se vyjádřili v tom smyslu, že duševní choroba brání Z. D. v obstarávání jeho záležitostí a činí jej nezpůsobilým ke všem právním úkonům.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudkem okresního soudu ve Vsetíně, který nabyl právní moci, byl porušen zákon a tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Zbavení způsobilosti k právním úkonům je opatřením, jehož cílem je především poskytnutí ochrany osobám, které pro duševní poruchu nikoli přechodného rázu nejsou vůbec schopny činit právní úkony; současně je i opatřením k ochraně zájmů společnosti. Ve svých důsledcích představuje jeden z nejvážnějších zásahů do sféry osobních a majetkových práv občana. To vyžaduje, aby rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům byla vždy opřena o úplné a spolehlivé zjištění skutečného stavu věci; požadavek důsledného zjišťování objektivní pravdy, jež je jednou z hlavních zásad občanského soudního řízení, plyne zvlášť výrazně již z celkového pojetí předpisů o řízení o způsobilosti k právním úkonům (§ 186 a násl. o. s. ř.).
V rozporu s touto zásadou je postup soudu prvého stupně, který se spokojil jenom s posudky znalců-psychiatrů, které ani nevyslechl (srov. § 187 odst. 3 o. s. ř.), o zdravotním stavu Z. D.; v