Input:

č. 44/1961 Sb. rozh., Garance

č. 44/1961 Sb. rozh.
Základní podmínky dodávky platné pro socialistické organizace se nevztahují na právní vztahy mezi občany a socialistickými organizacemi.
V případě vadně provedené opravy motorového vozidla nelze tedy v těchto případech použít ustanovení bodu 47 základních podmínek dodávky ministerstva dopravy pro provádění generálních a středních oprav silničních motorových vozidel, terénních motorových vozidel, přívěsů a celkových oprav motorů; provozovatel motorového vozidla může požadovat přiměřenou slevu z odměny podle § 450 obč. zák.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 19. října 1960, 8 Co 509/60)
Žalující podnik uplatnil proti žalovanému dr. V. K. - provozovateli motorového vozidla nárok na doplacení neuhrazeného zbytku faktury za provedenou opravu motoru. Dovolával se přitom základních podmínek dodávky ministerstva dopravy pro provádění generálních a středních oprav silničních motorových vozidel, terénních motorových vozidel, přívěsů a celkových oprav motorů.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, a to jednak z toho důvodu, že faktura je předražená, jednak požadoval slevu za dílo, které bylo provedeno vadně, konečně pak vznesl námitku započtení do výše zažalované částky, a to i pro škody, které žalobce žalovanému způsobil tím, že musel si znovu dát opravit motor.
Obvodní soud pro Prahu 1 shledal nárok žalobce na doplacení neuhrazeného zbytku faktury oprávněným především proto, že nárok žalovaného na slevu ceny díla zanikl preklusí podle § 235 obč. zák. Neuznal ani vzájemné pohledávky namítané k započtení.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Prvý soud se postavil na správné stanovisko, že základní podmínky dodávky platné pro socialistické organizace se nevztahují na právní vztahy mezi občany a socialistickými organizacemi.
Základní podmínky dodávky se po prvé v právním řádu objevují po vydání vyhl. č. 57/1953 Ú. l. a dále pak dostaly svůj právní podklad ve vl. nař. č. 33/1955 Sb., o hospodářských smlouvách. Podle dnes platného právního řádu jejich právním základem je ustanovení § 192 zák. č. 69/1958 Sb., podle něhož dodavatelská ministerstva byla zmocněna vydat v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) základní podmínky dodávky pro určité skupiny výrobků, prací nebo výkonů. Všechny právní předpisy, o které se základní podmínky dodávky opíraly, řešily pouze vztahy mezi organizacemi socialistického sektoru, nikoliv tedy vztahy mezi socialistickým sektorem a občany. Proto také spory zásadně řešila arbitráž, nikoliv soud. Základní ustanovení tzv. základních podmínek dodávky byla pak dnes pojata přímo do zákona č. 69/1958 Sb. Z toho všeho je patrno, že tzv., základní podmínky dodávky se týkají pouze vztahů mezi organizacemi socialistického sektoru. Plyne to ostatně i z bodu 2 a 7 základních podmínek dodávky min. dopravy pro pro provádění generálních a středních oprav silničních motorových vozidel, terénních motorových vozidel, přívěsů a celkových oprav motorů, které hovoří o tom, že je třeba zajistit splnění plánu a o tom, že jsou závazné při uzavírání hospodářských smluv.
Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným nelze proto použít základních podmínek, kterých se žalobce dovolává, ale