Input:

č. 44/1960 Sb. rozh., Garance

č. 44/1960 Sb. rozh.
Uplatnenie výchovného poslania predpisov o rozviazaní pracovného pomeru učňa, sa prejavuje v tom, že k rozviazaniu pracovného pomeru z dôvodu, ktorý učeň sám zavinil [§ 12 ods. 1 písm. b) zák. č. 89/1958 Zb.] dôjde zásadne tam, kde nebolo možno zjednať nápravu učňa jeho výchovou a presvedčovaním.
K otázke regresnej žaloby podanej podnikom na riaditeľa a kádrového pracovníka z titulu náhrady škody zavinenej v dôsledku nepoužitia dôvodu k výpovedi učňa podľa § 12 písm. b) zák. č. 89/1958 Zb.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 10. októbra 1959, 4 Co 62/59.)
Žalobca sa domáhal na prvom žalovanom ako bývalom riaditeľovi žalobcu a na druhom žalovanom ako bývalom kádrovom pracovníkovi náhrady škody, ktorú zapríčinili tým, že prepustenie učňa bolo právne neúčinné, v dôsledku čoho nemohol žalobca voči nemu, resp. jeho rodičom uplatniť v zmysle učebnej zmluvy náhradu nákladov internátneho školenia učňa; nesprávny postup žalovaných bol podľa žaloby v tom, že k prepusteniu učňa si nevyžiadali predchádzajúci súhlas výkonného orgánu národného výboru.
Ľudový súd v Prievidzi žalobu zamietol s tým odôvodnením, že učebný pomer s učňom bol rozviazaný obapolnou dohodou, k takémuto rozviazaniu učebného pomeru nebol potrebný súhlas výkonného orgánu národného výboru, v dôsledku čoho nemožno tvrdiť, že žalovaní postupovali protizákonne pri rozväzovaní učebného pomeru. Keďže len táto okoľnosť je rozhodná pri posúdení otázky, či sa mohla proti učňovi, resp. jeho rodičom uplatniť náhrada nákladov internátneho školenia, nie je významné, či správne postupovali žalovaní, keď učeň bol prepúšťaný z pracovného pomeru.
Krajský súd v Nitre rozsudok súdu prvej stolice potvrdil.
Odôvodnenie:
Pokiaľ ide o závery prvého súdu, nie je síce priliehavým ten záver, že žalovaní rozviazali učebný pomer s učňom obapolnou dohodou, preto nebol potrebný súhlas výkonného orgánu národného výboru [§ 13 ods. 3 písm. a) dekr. č. 88/1945 Zb.] a takto sa nemohli dopustiť protizákonnosti, lebo však žaloba bola zakladaná na tom, že žalovaní mali s učňom rozviazať pracovný pomer z jeho viny [§ 12 písm. b) zák. č. 89/1958 Zb.], v dôsledku čoho by žalobca bol mohol úspešne uplatniť proti nemu, resp. jeho rodičom nárok na náhradu nákladov internátneho školenia. Toto by