Input:

44/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví Statut Státní plánovací komise, platné do 16.7.1963 Archiv

č. 44/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví Statut Státní plánovací komise, platné do 16.7.1963
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. července 1959,
kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
Vláda Republiky československé stanoví podle § 2 odst. 6 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi:
§ 1
(1)  Státní plánovací komise je ústředním orgánem vlády pro plánování rozvoje národního hospodářství Republiky československé.
(2)  Státní plánovací komise plní tyto hlavní úkoly:
a)  vypracovává návrhy plánů rozvoje národního hospodářství, zejména plánů perspektivních, a předkládá je vládě;
b)  provádí systematický rozbor rozvoje národního hospodářství, zjišťuje odchylky od plánovaných proporcí rozvoje národního hospodářství, na základě svých zjištění předkládá vládě iniciativní návrhy a zapracovává potřebná opatření do návrhů plánů; odhaluje rezervy v národním hospodářství a navrhuje využívání dodatečných zdrojů;
c)  provádí ve státních plánech rozvoje národního hospodářství v rámci proporcí a koncepcí stanovených vládou změny nezbytné k řešení nepředvídaných problémů, k hospodárnějšímu využití prostředků nebo ke zvýšení celkové efektivnosti národního hospodářství;
d)  předkládá vládě zásadní návrhy rozvoje jednotlivých oblastí, vypracované na základě rozboru rozmístění výrobních sil, jakož i návrhy umístění národohospodářsky významných investičních akcí. V návrzích sleduje rovnoměrné rozmístění výrobních sil, přiblížení nově budovaných závodů ke zdrojům surovin a oblastem spotřeby a vyloučení zbytečně dlouhých a vstřícných přeprav;
e)  uplatňuje důsledně zásadu neustálého rozvíjení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se Svazem sovětských socialistických republik a s ostatními zeměmi socialistického tábora cestou prohlubování mezinárodní socialistické dělby práce a kooperace ve výrobě; zajišťuje jednotu prací v oblasti mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, připravuje a předkládá vládě návrhy řešení zásadních otázek této spolupráce;
f)  usměrňuje řešení výstavby významných investic již v období plánovací přípravy s cílem zabezpečit maximální hospodářskou efektivnost;
g)  řídí postup prací při vypracování plánů rozvoje národního hospodářství, vydává k tomu účelu závazné pokyny a sjednocuje činnost ústředních orgánů a národních výborů při přípravě a provádění plánů;
h)  stanoví metodiku plánování národního hospodářství a prověřuje její plnění; činí opatření k všestrannému rozvíjení plánovací metodiky; pečuje o posilování plánovitosti na všech stupních řízení a napomáhá nižším plánovacím orgánům ve zvyšování úrovně plánování;
ch)  stanoví na základě státních plánů dílčí úkoly jednotlivým ústředním orgánům a krajským národním výborům;
i)  předkládá vládě návrhy zásadních opatření v oblasti plánování a tvorby cen, řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen;
j)  vypracovává posudky návrhů hospodářského dosahu, které vládě předkládají jiné orgány, rozbory a návrhy podle usnesení vlády, jakož i z vlastní iniciativy materiály pro informaci vlády;
k)  usměrňuje přípravu kvalifikovaných kádrů pro plánovací a řídicí hospodářskou činnost v učilištích,