Input:

44/1957 Sb., Vládní nařízení o objevech, platné do 31.12.1972 Archiv

č. 44/1957 Sb., Vládní nařízení o objevech, platné do 31.12.1972
[zrušeno č. 84/1972 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. srpna 1957
o objevech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 28 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon“):
Oddíl 1
Přihláška objevu
§ 1
(1) Přihláška objevu (dále jen „přihláška“) se podává u Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci (dále jen „Úřad“).
(2) Přihláška se podává písemně ve dvojím vyhotovení; uvede se v ní jméno a příjmení přihlašovatele, jeho bydliště, státní příslušnost, zaměstnání a pracoviště, jakož i název přihlášeného objevu.
(3) Z přihlášky musí být patrno, že přihlašovatel žádá o vydání diplomu na objev.
(4) Podává-li přihlášku několik přihlašovatelů a nemají-li společného zmocněnce, uvedou, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu spolupřihlašovateli, který je uveden na prvním místě. Je-li přihlašovatel zastoupen, uvede se též jméno, příjmení a bydliště zmocněnce.
(5) Přihláška smí obsahovat jen jediný objev.
(6) Před podáním přihlášky jest přihlašovatel povinen prozkoumat jemu dostupný dokumentační materiál týkající se předmětu přihlášky a uvést stručně výsledek tohoto průzkumu v popisu.
§ 2
(1) K přihlášce připojí přihlašovatel popis se zdůvodněním a rozborem významu předpokládaného objevu a potřebnými výkresy, případně jinými přílohami ve trojím vyhotovení. Každé vyhotovení popisu a výkresu a příp. příloh musí být podepsáno přihlašovatelem (všemi spolupřihlašovateli) nebo zmocněncem.
(2) V popisu, po případě ve spojení s nutnými výkresy neb jinými přílohami, musí být předmět přihlášky popsán stručně, avšak jasně a přesně tak, aby podle něho bylo odborníkům možno seznat podstatu předmětu přihlášky. Na konci popisu musí přihlašovatel vyznačit, co má být předmětem objevu (definice předmětu objevu).
(3) K přihlášce připojí přihlašovatel jím vlastnoručně podepsané prohlášení, že je původcem předmětu přihlášky.
§ 3
(1) Podanou přihlášku objevu opatří Úřad přesným časovým údajem podání a zapíše ji do zvláštního seznamu.
(2) Do 10 dnů od podání přihlášky zašle Úřad přihlašovateli potvrzení o podání přihlášky; v potvrzení uvede jméno a příjmení původce (všech spolupůvodců), název přihlášky, dobu podání a spisovou značku.
(3) Přihlašovatel objevu má právo přednosti před každým pozdějším přihlašovatelem stejného objevu od doby přihlášení objevu.
Oddíl 2
Průzkum přihlášky objevu
§ 4
(1) Došlou přihlášku podrobí Úřad průzkumu, zda její předmět lze pokládat za objev (§ 26 zákona).
(2) Shledá-li Úřad, že v popisu jsou vyloženy theoreticky nebo experimentálně zdůvodněné zásady, jimiž se stanoví dříve neznámé, objektivně existující jevy, vlastnosti nebo zákonné vztahy materiálního světa a dojde-li Úřad k závěru, že by předmět přihlášky mohl být objevem, zašle jedno vyhotovení přihlášky Československé akademii věd, po případě Československé akademii zemědělských věd (dále jen „Akademie“).
(3) Přihlášky, které nevyhovují předepsaným požadavkům nebo v nichž jsou obsaženy jen zásady, které nejsou ani theoreticky ani experimentálně zdůvodněny, vrátí Úřad přihlašovateli