Input:

č. 44/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 44/1957 Sb. rozh. tr.
Zjištěné porušení vnitropodnikových předpisů o vedení prodejny zaměstnancem prodejny nestačí samo o sobě k závěru, že zaměstnanec vzniklé manko zavinil.
Nadřízený soud může ke stížnosti prokurátora proti usnesení, jímž první soud vrátil podle § 199 odst. 1 písm. d) tr. ř. věc prokurátoru k došetrení, rozhodnout, že je třeba věc došetřit i z dalších nebo z jiných důvodů a dalšími nebo jinými důkazy, než které uvedl první soud ve svém rozhodnutí.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 20. února 1957, 3 To 34/57.)
Okresní prokurátor v Mariánských Lázních podal na obviněného obžalobu pro trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 tr. zák. Podle tvrzení obžaloby se obviněný dopustil tohoto trestného činu tím, že ve dvou prodejnách, v nichž byl postupně vedoucím, způsobil manko, a sice v první prodejně v době od 20. 11. 1955 do 20. 12.1955 v částce 1564,96 Kčs, v druhé prodejně v době od 21. 12. do 31. 12. 1955 v částce 673,90 Kčs.
Lidový soud v Mariánských Lázních v neveřejném zasedání o předběžném projednání obžaloby usnesením vrátil věc prokurátoru podle §J.99 odst. 1 písm. d) tr. ř. k došetrení výslechem dalšího svědka J a případnou jeho konfrontací s obviněným o tom, za jakých okolností obviněný přejímal zboží, které mu bylo do prodejny dodáváno, a zda měl možnost řádně zboží převážit, když byl nucen, je v době předvánoční ihned prodat.
Krajský soud stížnost okresního prokurátora zamítl.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor ve stížnosti namítá, že došetrení případu výslechem svědka J není třeba, neboť je povinností hmotně odpovědného vedoucího, aby zboží řádně přejímal, kontroloval a převažoval, jak mu to ukládají příslušné vnitropodnikové předpisy. Jestliže obviněný si takto nepočínal, porušil tím své povinnosti a je proto nutno v jeho jednání spatřovat nedbalost ve smyslu trestního zákona. Okresní prokurátor navrhl proto, aby krajský soud toto rozhodnutí lidového soudu zrušil a uložil mu, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Krajský soud neshledal stížnost důvodnou.
Krajský soud se plně ztotožňuje s názorem lidového soudu, že je třeba prověřit ještě v přípravném jednání obhajobu obviněného výslechem svědka J a případnou jeho konfrontací s obviněným o tom, za jakých okolností prováděl obviněný přejímku zboží jako vedoucí první prodejny, resp. zda měl možnost zboží řádně převážit, když musel zboží ihned prodávat, a zda pak druhý den po dodání zboží si podle dodacích listů dodávku zboží překontroloval a tak zjistil, že v několika případech mu bylo zboží špatně dodáno, což hlásil navrženému svědku J, v důsledku čehož mu byla také nějaká menší částka odepsána. Dále bude třeba zjistit, proč mu však nebyla odepsána částka 1611,76 Kčs, kterou mu J neuznal, prý proto, že obviněný nemohl prokázat rozdíl na váze u zboží, které dal hned do prodeje. Tato částka je větší než činí zažalované manko na této prodejně, jak bylo zjištěno podle výpisu z účtů, t. j. větší než 1564,96 Kčs. Bude proto třeba v tomto směru vyslechnout znovu i obviněného a informovaného zástupce poškozeného podniku, aby i výše manka byla náležitě zpišténa.
Krajský soud ještě dodává, že je mylný názor okresního prokurátora