Input:

č. 44/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 44/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Jestliže doručovatel rozsudku nepoučil adresáta podle § 84 odst. 2 j. ř. o následcích odepření přijetí zásilky, nebyly dodrženy předpisy o doručování, které jsou povahy donucující a nelze takto vadně doručený rozsudek pokládat za řádně doručený.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích ze 7. září 1956, 3 Co 650/56.)
Lidový soud v Prachaticích podle rozsudku lidového soudu v Karlových Varech ze dne 11. dubna 1956 povolil k vydobytí pohledávky vymáhajícího věřitele v částce 830 Kčs s přísl. exekuci zabavením důchodu, který přísluší dlužníka proti poddlužníku Státnímu úřadu důchodového zabezpečení v Praze.
Krajský soud vyhověl stížnosti dlužníka a návrh vymáhající věřitelky na povolení exekuce zamítl.
Odůvodnění:
Ze spisu lidového soudu v Karlových Varech, v němž bylo vydáno rozhodnutí, podle něhož exekuce je vedena, zjišťuje krajský soud, že rozsudek lidového soudu v Karlových Varech z 11. dubna 1956 žalovaný při doručování dne 12. května 1956 odepřel přijmout bez udání důvodu. Předseda senátu nařídil proto soudní kanceláři, aby vyznačila právní moc tohoto rozhodnutí a spis založila.
Tento rozsudek není však exekučním titulem podle ustanovení § 428 odst. 2 písm. a) o. s. ř., poněvadž nebyl dosud řádně stěžovateli doručen.
Podle ustanovení § 50 o. s. ř. a § 84 nař. ministra spravedlnosti č. 95, 1952 Sb., jímž se vydává jednací řád pro soudy, bylo-li přijetí doručované písemnosti bezdůvodně odepřeno, považuje se tato za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno; důvodnost odepření posoudí soud.