Input:

44/1956 Sb., Zákonné opatření o dokumentaci investiční výstavby, platné do 31.7.1959 Archiv

č. 44/1956 Sb., Zákonné opatření o dokumentaci investiční výstavby, platné do 31.7.1959
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 20. září 1956
o dokumentaci investiční výstavby.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Tímto zákonným opatřením se upravuje plánovací příprava staveb, která zajišťuje zejména soulad investiční výstavby s plánovitým rozvojem národního hospodářství, a projektová příprava staveb, která zabezpečuje nejpokrokovější techniku a nejvyšší hospodárnost v provádění a v provozu (užívání) staveb.
§ 2.
(1)  Ustanovení tohoto zákonného opatření se vztahují na plánovací a projektovou přípravu staveb, jejichž investory jsou organisace socialistického sektoru.
(2)  Pro plánovací a projektovou přípravu staveb prováděných ve vlastní režii, z prostředků ředitelských fondů, z podílů na nadplánovaném zisku, z úvěrů na racionalisační opatření nebo z jiných obdobných prostředků a v akcích zvelebení a úpravy vzhledu měst a obcí platí ustanovení tohoto zákonného opatření v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy (§ 20).
(3)  Toto zákonné opatření se nevztahuje na plánovací a projektovou přípravu účelových staveb jednotných zemědělských družstev.
Plánovací příprava.
§ 3.
(1)  V plánovací přípravě staveb se vypracovává investiční úkol.
(2)  Investiční úkol je stručným a výstižným objasněním a vymezením zamýšlené stavby. Určuje a zdůvodňuje v souladu s potřebami rozvoje národního hospodářství oblast nebo místo stavby, její účel, základní údaje o druhu a rozsahu výroby nebo služeb, po případě rozsahu díla a progresivní technicko-hospodářské ukazatele pro její provedení a provoz (užívání); neobsahuje technické řešení. Součástí investičního úkolu jsou orientační údaje o výši investičních nákladů stavby.
(3)  Jestliže zamýšlenou stavbou budou bezprostředně vyvolány jiné investice, musí investiční úkol obsahovat též orientační údaje o těchto vyvolaných investicích a jejich nákladech.
(4)  U rozsáhlé nebo dlouhodobé investiční výstavby, zahrnující několik vzájemně souvisících staveb, po případě při rozšiřování dosavadních závodů, musí být současně s investičním úkolem na první stavbu objasněna souvislosti této stavby s celou zamýšlenou výstavbou.
(5)  Schválený investiční úkol je podkladem pro vypracování projektové a rozpočtové dokumentace.
§ 4.
(1)  Investiční úkol vypracovává investor.
(2)  Investor je povinen při vypracování investičního úkolu projednat předběžně s příslušnými orgány státní správy a s příslušnými organisacemi možnost zajištění základních potřeb a podmínek pro provoz (užívání) zamýšlené stavby v určené oblasti nebo místě v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy.
(3)  Investoři a orgány schvalující investiční úkoly jsou povinni omezovat rozsah investičních úkolů na míru nezbytně nutnou pro posouzení hospodářské účelnosti a účinnosti zamýšlené stavby a pro vypracování projektové a rozpočtové dokumentace.
(4)  Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech je součástí plánovací přípravy výběr staveniště.
Projektová příprava.
§ 5.
(1)  V projektové přípravě