Input:

č. 44/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 44/1956 Sb. rozh. tr.
Konanie uvedené v § 245 ods. 2 tr. zák. záleží v spôsobení škody na národnom majetku bez obohatenia sa páchateľa. Toto konanie nemusí záležať iba v tom, že páchateľ zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou vec z národného majetku.
Spôsobenie škody národnému podniku vylákaním peňažnej sumy na čierne mzdy pre robotníkov, kým sa páchateľ (napr. vedúci podniku) neobohatí, možno podradiť pod ustanovenie § 245 ods. 2 tr. zák. a nie pod ustanovenie § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. marca 1956, 2 Tz 26/56.)
Obvinený ako vedúci stavby vodovodu okrem iného vylákal na národnom podniku Vodostav sumu 53.676 Kčs, ktorú vyplatil na čiernych mzdách robotníkom zamestnaným na stavbe. Túto sumu vylákal obvinený na národnom podniku tým, že pripisoval robotnikom do úlohových listov k preplatení také práce, ktoré neboli vykonané.
Ľudový súd v Březne uznal obvineného za tento skutok vinným trestným činom poškodzovania národného majetku podľa § 245 ods. 2, ods. 3 písm. b) tr. zák.
Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol odvolanie obvineného a okresného prokurátora.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok krajského súdu, pokial ním bolo zamietnuté odvolanie okresného prokurátora a tomuto súdu uložil, aby v medziach zrušenia vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona, v ktorej urobil návrh na nápravu vadného rozsudku podľa § 218 ods. 2 tr. por., uviedol, že súdy sa nezaoberali skutočnosťou, že obvinený ako vedúci stavby bol v tejto funkcii verejným činiteľom a že sa rozkrádania národného majetku dopustil zneužívaním svojej funkcie a že spôsobil rozkrádaním národného majetku značnú škodu. Ďalej uviedol generálny prokurátor, že manipuláciu obvineného podniknutú za účelom vyplatenia čiernych miezd treba kvalifikovať ako rozkrádanie národného majetku podľa § 245 ods. 1, 3 tr. zák. a nie ako poškodzovanie národného majetku podľa § 245 ods. 2 tr. zák., lebo obvinený svojím konaním poskytoval na škodu národného majetku neoprávnený prospech robotníkom. »
Sťažnosť pre porušenie zákona je čiastočne dôvodná.
Krajský súd nepovšimnul si, že obvinený sa trestného činu dopustil ako vedúci stavby vodovodu, ktorú stavbu prevádzal národný podnik Vodostav. Táto skutočnosť mala byť krajskému súdu podnetom k tomu, aby zisťoval, či obvinený ako riadiaci zamestnanec národného podniku neobstarával verejné veci, súc k tomu povolaný, a či sa tak nedopustil trestného činu ako verejný činiteľ.
V prípade, že by bolo zistené, že práce, ktoré obvinený ako stavby vedúci vykonával, sú obstarávaním verejných vecí, bolo by treba skutok obvineného, ktorý bol kvalifikovaný ako poškodzovanie národného majetku so spôsobením