Input:

R 44/1956; Garance

č. 44/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Nerozlučné společenství nebrání použití § 130 o. s. ř„ jen u jednoho ze žalovaných. Druhému žalovanému je pak uložit náhradu celých nákladů řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 27. června 1955. 21 Co 389/55.)
Lidový soud civilní v Praze vyhověl žalobě o popření otcovství, kterou podal podle § 50 zák. o právu rod. manžel proti dítěti a matce. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení vycházel lidový soud z ustanovení § 129 odst. 1 o. s. ř. Protože byly žalovány dvě osoby, dělil náklady podle § 134 o. s. ř., a to tak, že matku uznal povinnou zaplatit polovinu nákladů, kdežto stran druhé poloviny připadající podle jeho názoru na žalované dítě, použil ustanovení § 130 o. s. ř. a vyslovil, že tuto částku proti dítěti nepřisuzuje, neboť nemůže za to, že podle platných zákonných předpisů musel být žalobce zapsán za jeho otce a že musel následkem toho podávat žalobu o popření otcovství.
Žalobce domáhal se stížností, aby žalovaná matka byla uznána povinnou nahradit celé náklady řízení, protože určení poměru mezi žalovanými na polovinu není podle jeho názoru správné. Výrok o tom, že se