Input:

R 44/1955 (tr.); Garance

č. 44/1955 Sb. rozh. tr.
Za priestupok nemožno uložiť trest dodatkový k trestu za trestný čin.
Pri odsúdení za priestupok možno vedľa trestu odňatia slobody uložiť tiež pokutu len v prípadoch v osobitnej časti trestného zákona správneho uvedených alebo za podmienok uvedených v § 12 ods. 2 tr. zák. spr. (pri prevahe priťažujúcich okolností.)
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. marca 1955, 2 Tz 17/55.)
Obvinený bol Ľudovým súdom v Prešove právoplatným rozsudkom zo 14. decembra 1953 odsúdený pre krádež sliepok podľa § 247 ods. 1 tr. zák. k trestu odňatia slobody na jeden mesiac, podmienečne so skúšobnou lehotou na jeden rok.
Ľudový súd v Prešove na to ďalším rozsudkom z 19. mája –1954 uznal tohože obvineného vinným priestupkom proti ochrane lesného hospodárenia podľa § 54 tr. zák. spr., ktorý spáchal tým, že 15. októbra 1953 (teda pred vyhlásením rozsudku Ľudového súdu v Prešove zo 14. decembra 1953) z lesa, ktorého je spolumajiteľom, bez povolenia lesnej správy narúbal a odviezol 0,96 m5 bukového dreva, a odsúdil ho za to k dodatkovému trestu odňatia slobody na dva mesiace, podmienečne na skúšobnú dobu dvoch rokov a k nepodmienečnej pokute 300 Kčs, ktorá pre prípad jej nevymožiteľnosti sa premieňa na odňatie slobody na 14 dní. Rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok ľudového súdu z 19. mája 1954 vo výroku o treste a ľudovému súdu uložil, aby vec v rozsahu zrušenia znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie