Input:

44/1952 Sb., Vládní nařízení o lékárnících, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 44/1952 Sb., Vládní nařízení o lékárnících, platné do 30.6.1966
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. srpna 1952
o lékárnících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních:
§ 1.
Úkolem lékárníka je svědomitě vykonávat na podkladě farmaceutického vzdělání odbornou činnost zejména při výzkumu, výrobě, přípravě, výdeji a kontrole léčiv, a tak zajišťovat zásobování obyvatelstva léčivy.
§ 2.
Povolání lékárníka může vykonávat československý občan, který je bezúhonný, tělesně a duševně způsobilý k výkonu tohoto povolání a
a)  úspěšně vykonal závěrečné zkoušky stanovené zkušebními řády pro studium farmacie a složil předepsaný slib nebo
b)  koná jako farmaceut po vykonané tyrocinální zkoušce v den počátku účinnost tohoto nařízení nejméně po dobu sedmi roků odbornou činnost v lékárně.
§ 3.
Ministerstvo zdravotnictví může povolit výkon povolání lékárníka cizinci nebo tomu, kdo nabyl odborné způsobilosti v cizině, jsou-li podle svého vzdělání a praktické činnosti způsobilí k výkonu tohoto povolání. Ministerstvo zdravotnictví může toto povolení vázat na úspěšný výkon zkoušky.
§ 4.
Aby lékárníci mohli dobře plnit své úkoly, zejména aby se zajistilo stálé zvyšování úrovně jejich odborné práce, účastní se dalšího školení; na úspěšný výsledek tohoto školení lze vázat další výkon povolání lékárníka. Školení lékárníků řídí ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 5.
(1)  Ministerstvo zdravotnictví řídí rozmisťování lékárníků podle státního národohospodářského plánu tak, aby byla zajištěna především zdravotní péče o pracující na závodech.
(2)  Působiště lékárníků určují a mění podle směrnic ministerstva zdravotnictví krajské národní výbory v úzké součinnosti se zúčastněnými národními podniky a zařízeními státní správy a s jednotnou odborovou organisací. Jde-li o přemístění lékárníka na působiště v jiném kraji - s výjimkou případů, kdy toto přemístění bylo zúčastněnými krajskými národními výbory dohodnuto - nebo vyžaduje-li toho důležitý obecný zdravotní zájem, určuje jeho působiště ministerstvo zdravotnictví po slyšení zúčastněných