Input:

č. 4396/2022 Sb. NSS; Veřejné zakázky: posouzení přiměřenosti technické kvalifikace Garance

č. 4396/2022 Sb. NSS
Veřejné zakázky: posouzení přiměřenosti technické kvalifikace
k § 73 odst. 6 písm. b) a § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v textu jen „ZZVZ“)
Zadá-li zadavatel veřejnou zakázku, u níž minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace nastaví nepřiměřeně (a ve výsledku diskriminačně), dopustí se přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Posouzení přiměřenosti (a tím i zákonnosti) technické kvalifikace je primárně posouzením právním, při němž je potřeba vycházet ze složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky [§ 73 odst. 6 písm. b) téhož zákona]; v úvahu je však nutno vzít i dopady do hospodářské soutěže, včetně dosavadního fungování trhu a jeho případného faktického omezení jen na dodavatele z předcházejících období.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2022, čj. 5 As 65/2021-73)
Prejudikatura: č. 1771/2009 Sb. NSS a č. 2313/2011 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 12. 2008, Michaniki AE (C-213/07).
Věc: a) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, b) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, c) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, d) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, e) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, g) Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přestupku, o kasačních stížnostech žalobkyň.

Rozhodnutím ze dne 19. 3. 2019 předseda žalovaného zamítl rozklady všech sedmi žalobkyň a současně potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 12. 2018, jímž žalovaný shledal žalobkyně vinnými ze spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) ZZVZ, jehož se měly dopustit tím, že stanovily zadávací podmínky na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“ v rozporu s § 73 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ, když minimální úroveň pro splnění požadavku na technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ specifikovanou v bodu 6.4.1. zadávací dokumentace nevymezily přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu zakázky, čímž postupovaly v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, a zadaly uvedenou veřejnou zakázku (na základě jednotlivých smluv uzavřených s vybraným dodavatelem Avenier a.s.). Za uvedený přestupek uložil žalovaný každé ze žalobkyň pokutu podle § 268 odst. 2 písm. a) ZZVZ – v součtu celkově ve výši 1,79 mil. Kč.
Žalovaný vycházel ze závěrů správního řízení, jímž navázal na svoji předchozí kontrolu postupu zadavatelů (žalobkyň), které uzavřely smlouvu o společném zadávání a nechaly se k tomuto účelu zastoupit Svazem zdravotních pojišťoven ČR. V zadávací dokumentaci v rámci prokázání technické kvalifikace žalobkyně omezily požadavek na referenční zakázky, když vyžadovaly reference, jejichž předmětem byla pouze přímá distribuce/dodávka léčivých přípravků do ordinací poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „PZS“), jimiž se pro účely dané zakázky rozuměli poskytovatelé, kteří