Input:

č. 4393/2022 Sb. NSS; Územní řízení: seznámení se s podklady pro vydání územního rozhodnutí; námitky účastníka Garance

č. 4393/2022 Sb. NSS
Územní řízení: seznámení se s podklady pro vydání územního rozhodnutí; námitky účastníka
k § 87 a § 89 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon; v textu jen „stavební zákon“)
Účastník územního řízení může namítat, že v době od okamžiku, kdy se dozvěděl, že je účastníkem, do koncentrace územního řízení (§ 87 ve spojení s § 89 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) mu nebyla dána možnost dostatečně se seznámit s podklady pro vydání územního rozhodnutí tak, aby mohl k žádosti o vydání územního rozhodnutí uplatnit relevantní námitky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2022, čj. 2 As 124/2020-38)
Věc: a) K. N. a b) A. N. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, za účasti 1) Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a 2) CETIN, a. s., o územní rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobkyně a).

Oba žalobci se podanou žalobou domáhali přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2019, kterým bylo zamítnuto jejich odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Bílovec (dále jen „stavební úřad“) ze dne 17. 12. 2018, kterým byla umístěna stavba „IVC Bílovec - sportoviště a rekonstrukce areálových ploch, SO 02 Cvičná věž“ na pozemku parc. č. X (ostatní plocha) v k. ú. Bílovec-město.
Žalobkyně a) mj. tvrdila, že byla zkrácena na svých právech tím, že jí nebylo v dostatečném předstihu umožněno učinit si kopii stavební dokumentace ze správního spisu. V reakci na opatření stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2018, kterým stavební úřad oznámil pokračování v územním řízení a stanovil datum ústního jednání, již 15. 8. 2018 žádala o možnost učinit si kopie stavební dokumentace. To jí však bylo umožněno po opakovaných žádostech až přípisem ze dne 4. 9. 2018, resp. 6. 9. 2018, kdy byl žalobkyni a) tento přípis doručen. I kdyby tak měla prostor učinit si kopii stavební dokumentace hned 6. 9. 2018, stále by to nebylo dost času k jejímu nastudování, když 11. 9. 2018 se mělo konat ústní jednání, při němž by došlo ke koncentraci územního řízení.
Krajský soud v Ostravě žalobu jako nedůvodnou zamítl rozsudkem ze dne 19. 2. 2020, čj. 22 A 52/2019-48. Přisvědčil námitce žalobkyně a), že žalovaný nesprávně v řízení o odvolání dospěl k závěru, že jí nesvědčilo právo učinit si kopii stavební dokumentace, a že by tudíž stavební úřad dovolením pořízení kopie přiznal žalobkyni a) více práv, než jí náleželo. Naopak s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2019, čj. 2 As 256/2017-48, dospěl krajský soud k závěru, že právo učinit si kopii stavební dokumentace žalobkyni a) náleželo. S ohledem na skutečnost, že stavební úřad však právo učinit si kopie stavební dokumentace žalobkyni a) přiznal, dospěl krajský soud k závěru, že tento dílčí nesprávný právní názor nezpůsobil nezákonnost rozhodnutí žalovaného. Jelikož žalobkyně a) měla možnost pořídit si fotografii stavební dokumentace již od 6. 9. 2018, což učinila až 10. 9. 2018, dále s ohledem na obecnost námitky žalobkyně a) a také na to, že měla možnost seznámit se se stavební dokumentací v průběhu celého řízení před stavebním