Input:

č. 4388/2022 Sb. NSS; Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na území Garance

č. 4388/2022 Sb. NSS
Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na území
k § 33 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 3, § 38 odst. 2 a § 44a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 17. 12. 2015 (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
I. Důvodem pro udělení víza k pobytu za účelem strpění kvůli překážkám ve vycestování podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je, že cizinec nemá možnost v jiném státě pobývat dlouhodobě, neboli se usídlit, buď vůbec, nebo aniž by mu reálně hrozila závažná újma.
II. Důvodem, který musí pro prodloužení pobytu za účelem strpění trvat (§ 44a odst. 3 ve spojení s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky), je důvod předvídaný § 33 odst. 1 citovaného zákona, tedy například překážka ve vycestování na vůli cizince nezávislá, nikoliv však konkrétní skutkové okolnosti, které tuto překážku představují. Konkrétní skutkové okolnosti se mohou v průběhu času měnit.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2022, čj. 14 A 99/2020-65)
Prejudikatura: č. 1566/2008 Sb. NSS.
Věc: X proti Ministerstvu vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu.

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí ze dne 4. 9. 2020, kterým žalovaná zamítla jeho odvolání a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 3. 6. 2020. Ministerstvo prvostupňovým rozhodnutím zamítlo podle § 44a odst. 3 ve spojení s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 2 zákona o pobytu cizinců žádost žalobce o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění, neboť pominuly důvody, pro které bylo předchozí povolení uděleno.
Žalobce se narodil na palestinském území Západního břehu Jordánu. Je osobou bez státní příslušnosti. Je registrován jako palestinský uprchlík u Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). V České republice pobývá od roku 2008 na základě víza a následně povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území. Poslední udělený pobyt měl platnost do 8. 7. 2014. Podle záznamu Ministerstva vnitra ze dne 25. 6. 2013 se žalobci pobyt za účelem strpění udělil z důvodu, že jeho vycestování z území nebylo možné, neboť nebyl schopen si opatřit cestovní doklad, na základě kterého by z území vycestoval. Dne 24. 6. 2014 žalobce požádal o prodloužení pobytu za účelem strpění. V žádosti uváděl, že je palestinský uprchlík a nemůže si opatřit cestovní doklad.
Prvostupňovým rozhodnutím ministerstvo žádost žalobce zamítlo, protože zjistilo, že žalobce je držitelem cestovního dokladu vydaného Jordánskem s dobou platnosti do 9. 10. 2018, a že na základě tohoto pasu v době 20. 5. 2014 – 1. 6. 2014 Jordánsko navštívil. Již tak pominul důvod, pro který bylo žalobci v minulosti povolení k pobytu za účelem strpění vydáno, tedy že žalobce neměl cestovní doklad. Žalobce však cestovním dokladem již disponuje a může tedy Česko opustit. Zároveň ho tento doklad opravňuje ke vstupu na území Jordánska, jak ministerstvo zjistilo i z