Input:

č. 4384/2022 Sb. NSS, Místní referendum: identifikační údaje v podpisovém archu Garance

č. 4384/2022 Sb. NSS
Místní referendum: identifikační údaje v podpisovém archu
k § 11 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o místním referendu“)
Údaje identifikující oprávněnou osobu na podpisovém archu podle § 11 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, nemusí oprávněná osoba vyplňovat vlastnoručně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2022, čj. Ars 1/2022-30)
Prejudikatura: č. 792/2006 Sb. NSS, č. 2718/2012 Sb. NSS, č. 3148/2015 Sb. NSS a č. 4209/2021 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 30/1998 Sb. a č. 2/2013 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 27/12); č. 107/2008 Sb. rozh. obč.
Věc: Přípravný výbor pro konání místního referenda proti obci Sudice, o návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, o kasační stížnosti účastnice řízení.

Navrhovatel dne 3. 11. 2021 navrhl konání místního referenda v obci Sudice k otázce „Větrné elektrárny v katastru obce? Ano – Ne“. Jednalo se již o čtvrtý návrh. Předchozí návrhy měly podle účastnice řízení (dále jen „obec“) vady; navrhovatel se je opakovaně pokusil odstranit. Obec i tentokrát vyzvala navrhovatele k odstranění vad. Ty měly spočívat mj. ve vadách podpisových listin. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 11. 1. 2022, čj. 24 A 2/2021-22, rozhodl, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.
Krajský soud s vytýkanými vadami podpisových listin nesouhlasil. Ačkoliv se podpisové listiny vztahovaly k dřívějším návrhům, jsou podle krajského soudu použitelné i pro pozdější návrh, pokud zůstane zachována totožnost otázky a přípravného výboru a v mezidobí mezi prvním a opakovaným návrhem nedojde k podstatné změně. Tyto podmínky byly naplněny. Krajský soud nesouhlasil ani se závěrem obce, že by musely být údaje o podepisujících osobách vyplněny vlastnoručně pouze podepisující osobou. Vyšel přitom z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2016, čj. Ars 4/2015-45, č. 3414/2016 Sb., platnost referenda Černolice, který apeloval na to, aby na náležitosti návrhu na konání místního referenda nebyly kladeny přespříliš formální nároky. Z § 11 zákona o místním referendu podle krajského soudu vyplývá pouze požadavek na vlastnoruční podpis. Požadavek obce je formalistický a nevyplývá ze zákona ani judikatury. Proto bylo v pořádku i to, pokud některé chybějící údaje doplnil navrhovatel na tzv. opravném podpisovém archu. Účelem uvedení údajů je ztotožnit osobu, která arch podepsala, a ověřit jak její existenci, tak to, zda je oprávněnou osobou.
Obec podala proti usnesení krajského soudu kasační stížnost, ve které namítala, že předvyplnění jména, příjmení, data narození a bydliště jednou osobou, patrně členem přípravného výboru, nelze považovat za dostatečné prokázání toho, že oprávněná osoba skutečně vyhlášení referenda o navržené otázce podporuje. Krajský soud zaujal výklad § 11 odst. 2 zákona o místním referendu, který je neudržitelný a nebezpečný. Otevírá totiž cestu k možnému zneužívání institutu místního referenda. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci platnost referenda Černolice podle obce na tuto věc nedopadal. Krajský soud citoval