Input:

č. 4381/2022 Sb. NSS; Místní referendum: přípustnost otázky; Územní plánování: změna územního plánu na základě výsledku místního referenda; zákonnost řešení Garance

č. 4381/2022 Sb. NSS
Místní referendum: přípustnost otázky
Územní plánování: změna územního plánu na základě výsledku místního referenda; zákonnost řešení
k § 6 odst. 5 písm. a) a b) a § 44 písm. a) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon; v textu jen „stavební zákon“)
k § 7 písm. d) a e) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o místním referendu“)
Výsledek místního referenda může pro zastupitelstvo obce představovat závazný pokyn pro iniciaci pořízení územního plánu či jeho změny ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a b) ve spojení s § 44 písm. a) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně pro následné schvalování. Takové místní referendum zpravidla není nepřípustné dle § 7 písm. d) a e) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Jeho výsledek však není pro zastupitelstvo obce závazný, pokud by v konkrétním případě místním referendem požadované řešení mělo být nezákonné; závaznost výsledku místního referenda pro zastupitelstvo či jiné orgány obce znamená, že jeho výsledek musí zajistit či prosazovat způsobem souladným s právními předpisy.
(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2022, čj. 63 A 4/2022-65)
Prejudikatura: č. 661/2005 Sb. NSS, č. 2718/2012 Sb. NSS, č. 2760/2013 Sb. NSS, č. 2800/2013 Sb. NSS, č. 2901/2013 Sb. NSS, č. 2919/2013 Sb. NSS a č. 2937/2013 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 48/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 101/05) a č. 27/2012 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 263/09).
Věc: Přípravný výbor pro konání místního referenda proti městu Jemnice o návrh na vyhlášení místního referenda.

Krajský soud v Brně obdržel návrh ze dne 16. 5. 2022, jímž se navrhovatel domáhal ve smyslu § 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 57 odst. 1. písm. b) zákona o místním referendu vyhlášení referenda ve městě Jemnice o následujících otázkách:
1. Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby na území města Jemnice nemohlo dojít ke vzniku či zprovoznění chovu či skupiny chovů hospodářských zvířat v jedné lokalitě o celkové ustájovací kapacitě větší než 200 dobytčích jednotek (DJ)?
Pozn.: 1 dobytčí jednotka (DJ) = 500 kg živé hmotnosti zvířete. Propočítáním na jednotlivé kategorie zvířat se provede dle koeficientů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. část C)
2. Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby změnou územního plánu města Jemnice nemohla vzniknout plocha zemědělské výroby (VZ) o velikosti větší než 10.000 m2, která by umožňovala výstavbu stájí?
3. Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby na území města Jemnice nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě porážky větší než 400.000 kg ročně?
4. Souhlasíte s tím, aby město Jemnice v rámci samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby v územním plánu města Jemnice plocha zemědělské výroby (VZ) při ulici