Input:

č. 4380/2022 Sb. NSS; Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; konkludentní souhlas vlastníka; slepá cesta Garance

č. 4380/2022 Sb. NSS
Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; konkludentní souhlas vlastníka; slepá cesta
k § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Pokud vlastník posledního úseku slepé cesty, kterou jako celek nepochybně užívala veřejnost, jedná po dlouhou dobu tak, jako by jeho pozemek byl nedílnou součástí oné veřejné cesty, pak z takovéhoto jednání lze dovodit vlastníkův konkludentní souhlas s obecným užíváním předmětu jeho vlastnictví jako veřejně přístupné účelové komunikace (§ 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Není už pak třeba podrobně zkoumat a dokazovat, zda a v jakém rozsahu užívala veřejnost právě tento pozemek, tedy poslední úsek slepé cesty, například k otáčení vozidel.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2022, čj. 30 A 43/2020-180)*)
Prejudikatura: č. 1486/2008 Sb. NSS a č. 3371/2016 Sb. NSS.
Věc: a) P. G. a b) J. G. proti Krajskému úřadu Kraje Vysočina, za účasti 1) J. H., 2) J. H., 3) J. P. H., 4) M. F. a 5) město Moravské Budějovice, o určení účelové komunikace.

Žalobci společně vlastní pozemek p. č. XA v k. ú. Moravské Budějovice (dále je vždy míněno toto katastrální území). Jde o vyasfaltovanou plochu před jejich rodinným domem, která se nachází na konci ulice A. v Moravských Budějovicích a lze ji použít k přístupu k pozemkům osob zúčastněných na řízení 1 až 4 z ulice A. [jde o pozemky p. č. XB, st. X ve spoluvlastnictví osob zúčastněných 1) a 2), a dále p. č. XC ve spoluvlastnictví osob zúčastněných 3) a 4)]. Na návrh těchto osob Městský úřad Moravské Budějovice (dále též „silniční správní úřad“) v řízení podle § 142 správního řádu rozhodnutím ze dne 22. 11. 2019 určil, že se na pozemku žalobců p. č. XA v rozsahu vymezeném geometrickým vytyčovacím náčrtem nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Odvolání žalobců zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 6. 3. 2020. Proti tomuto rozhodnutí žalobci brojili u Krajského soudu v Brně, který jejich žaloby spojil ke společnému řízení.
Žalobci navrhli napadené rozhodnutí zrušit, neboť správní orgány nedostatečně zjistily skutkový stav a nevypořádaly se s námitkami, skutkovými tvrzeními a důkazy žalobců. Žalobci přejali z napadeného rozhodnutí vymezení čtyř znaků veřejně přístupné účelové komunikace, tj. (i) stálost a patrnost v terénu, (ii) plnění účelu podle zákona o pozemních komunikacích, (iii) souhlas vlastníka s obecným užíváním cesty veřejností a (iv) nutná komunikační potřeba. Ve své žalobě pak dovozovali, proč jednotlivé znaky nejsou v jejich případě naplněny.
Pokud jde o patrnost v terénu, žalobci nepopírali, že část jejich pozemku p. č. XA prohlášená za účelovou komunikaci je vyasfaltována. Upozorňovali však, že se tak stalo na jejich vlastní náklad. Při rekonstrukci ulice A. v roce 2011 město vyhovělo jejich žádosti, aby vyasfaltovalo i sporný pozemek, na čemž se však museli finančně podílet, jak doložili fakturou od dodavatele zakázky.
Žalobci dále namítali, že sporná cesta z hlediska svého účelu neslouží veřejnosti, tj. obecnému užívání, jak