Input:

č. 4374/2022 Sb. NSS; Veřejné zakázky: smlouva o smlouvě budoucí pachtovní; uzavření smlouvy mimo zadávací řízení bez předchozího uveřejnění; smlouva o koncesi Garance

č. 4374/2022 Sb. NSS
Veřejné zakázky: smlouva o smlouvě budoucí pachtovní; uzavření smlouvy mimo zadávací řízení bez předchozího uveřejnění; smlouva o koncesi
k § 29 odst. 1 písm. h), § 174 odst. 3 a § 264 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v textu dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)
I. O zadání koncese podle § 174 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná při splnění podmínek tohoto ustanovení, bez ohledu na to, jakému smluvnímu typu podle občanského zákoníku byla smlouva podřazena.
II. Výluka pro pacht podle § 29 odst. 1 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se neuplatní, byla-li uzavřena smíšená smlouva mající i znaky koncese.
III. Zákaz plnění ze smlouvy (§ 264 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) lze uložit i vůči smlouvě o smlouvě budoucí, pokud ta v sobě obsahuje jednoznačné podmínky budoucí smlouvy nasvědčující koncesi a závazek k jejímu uzavření.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2022, čj. 2 As 43/2021-92)
Prejudikatura: č. 1915/2009 Sb. NSS, č. 3142/2015 Sb. NSS.
Věc: a) Městská část Praha 17 a b) Infinit s.r.o. proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti Saunia, s.r.o., o plnění smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní, o kasační stížnosti žalobkyně a).

Žalobkyně a) jako zadavatel vyhlásila dne 29. 9. 2016 podle § 1772 a násl. občanského zákoníku veřejnou soutěž na zakázku Výběr provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě. Účelem veřejné soutěže mělo být uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní a současně uzavření smlouvy o spolupráci budoucího provozovatele se zadavatelem při výstavbě centra. Na základě výsledku veřejné soutěže uzavřela dne 26. 7. 2017 obě tyto smlouvy s žalobkyní b) Infinit, s. r. o. (dále jen „společnost Infinit“).
Dne 7. 12. 2017 podala osoba zúčastněná na řízení Saunia, s. r. o. (dále jen „společnost Saunia“), žalovanému návrh na uložení zákazu plnění smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní, který následně doplnila; současně z procesní opatrnosti podala námitky proti postupu zadavatele.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako správní orgán 1. stupně (dále jen „Úřad“) rozhodl dne 6. 4. 2018 podle § 264 odst. 1 ve spojení s § 254 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, o zákazu plnění smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní mezi zadavatelem a budoucím dodavatelem. Důvodem bylo uzavření smlouvy mimo zadávací řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, případně předběžného oznámení, ačkoli tak byl zadavatel povinen učinit, neboť šlo o smlouvu na koncesi ve smyslu § 174 odst. 3 cit. zákona, kterou bylo nutno podle § 176 cit. zákona zadat v zadávacím řízení připadajícím v úvahu.
Proti rozhodnutí podali zadavatel a společnost Infinit rozklady, které předseda Úřadu svým rozhodnutím ze dne 4. 7. 2018 zamítl.
Žaloby obou žalobkyň stály na názoru, že podstatou smlouvy o budoucí smlouvě pachtovní byl provoz propachtované věci v rozsahu funkčních součástí sportovního centra a konzultačních služeb