Input:

č. 4372/2022 Sb. NSS; Kompetenční spory: zaplacení ceny za službu obsahu; platby za poskytnutí služeb elektronických komunikací; Telekomunikace: služby obsahu Garance

č. 4372/2022 Sb. NSS
Kompetenční spory: zaplacení ceny za službu obsahu; platby za poskytnutí služeb elektronických komunikací
Telekomunikace: služby obsahu
k § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (v textu dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), ve znění účinném od 1. 1. 2022
Poskytování služby převzatého televizního vysílání, bez současného poskytování služby spočívající v přenosu tohoto vysílání uživatelům prostřednictvím sítí elektronických komunikací, je tzv. “službou obsahu“ a není proto službou elektronických komunikací ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 27. 6. 2022, čj. Konf 7/2022-14)
Prejudikatura: č. 485/2005 Sb. NSS, č. 934/2006 Sb. NSS, č. 1738/2009 Sb. NSS, č. 3238/2015 Sb. NSS.
Věc: Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Písku, za účasti žalobce goNET s.r.o. a žalovaného A. K., ve věci platby za služby obsahu.

Návrhem doručeným dne 13. 5. 2022 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon o kompetenčních sporech“), se Český telekomunikační úřad (dále jen „navrhovatel“ či „ČTÚ“) domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Spor vznikl mezi ním a Okresním soudem v Písku ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 12 C 273/2021, o zaplacení částky 6 737 Kč s příslušenstvím, a to, pokud jde o částku 4 592 Kč s příslušenstvím, představovanou žalobcem uplatněnými nároky na úhradu poskytnuté služby Lepší.TV a smluvní pokutou s tím spojenou.
Z předloženého spisu se podává, že žalobce podal u Okresního soudu ve Frýdku-Místku návrh na vydání platebního rozkazu, jímž se vůči žalobci domáhal zaplacení částky 6 737 Kč s příslušenstvím. Tato částka představovala (i) poplatek za poskytnutou službu Lepší.TV (294 Kč), (ii) pronájem Lepší.TV BOXu (146 Kč), (iii) „sankci do konce období dle smlouvy Služba Lepší.TV“ (4 298 Kč) a (iv) „sankci za Lepší.TV box dle smlouvy Odkoupení boxu“ (1999 Kč). Okresní soud v Písku (kterému byla věc patrně postoupena – z předloženého soudního spisu nelze tuto skutečnost ověřit) usnesením ze dne 12. 10. 2021, čj. 12 C 273/2012-14, řízení co do částky 4 592 Kč zastavil s tím, že po právní moci tohoto usnesení byla věc v tomto rozsahu postoupena ČTÚ. V odůvodnění tohoto usnesení uvedl, že nárok žalobce zahrnuje mimo jiné i zaplacení částky 294 Kč za poskytování služby, spočívající v možnosti sledování převzatého televizního vysílání, a částky 4 298 Kč, jakožto smluvní pokuty za porušení povinnosti včasné úhrady plateb. Podle názoru okresního soudu je neuhrazení ceny za poskytnuté služby porušením povinnosti vyplývající z § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, se kterým nárok na zaplacení smluvní pokuty přímo souvisí. Žalobcem poskytnutou službu Lepší.TV lze