Input:

č. 4369/2022 Sb. NSS; Energetika: povaha operátora trhu; režim dodavatelů poslední instance Garance

č. 4369/2022 Sb. NSS
Energetika: povaha operátora trhu; režim dodavatelů poslední instance
k § 12a odst. 2 a § 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (v textu dále jen „energetický zákon“), ve znění k 13. 12. 2021
k § 4 odst. 1 soudního řádu správního
Operátor trhu (§ 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) nemá pravomoc rozhodovat o pozastavení činnosti dodavatele energií, neboť pouze plní zákonem stanovenou informační povinnost (§ 12a odst. 2 téhož zákona). Rovněž nemá pravomoc přeřadit zákazníky do režimu dodavatelů poslední instance, neboť tato právní skutečnost nastává ze zákona. Autoritativně tedy nerozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, ani jinak do jejich práv mocensky nezasahuje, není proto správním orgánem ve smyslu § 4 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2022, čj. 6 As 82/2022-25)
Prejudikatura: č. 1717/2008 Sb. NSS.
Věc: M. V. proti OTE, a.s. o pozastavení činnosti dodavatele energií, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaná dne 13. 10. 2021 publikovala na svých internetových stránkách oznámení, že v systému pozastavila činnost mj. společnosti Europe Easy Energy a.s. (dále též „dodavatel žalobce“) z důvodu pozbytí možnosti této společnosti dodávat plyn a elektřinu, a to na základě oznámení tohoto dodavatele, které žalovaná obdržela. Dále oznámením informovala zákazníky tohoto dodavatele, že jim budou nově dodávat plyn a elektřinu dodavatelé poslední instance (dále jen „DPI“), kteří následně dodávky energií převzali, a to za cenu několikanásobně vyšší než ceny, které měl žalobce sjednány s dodavatelem.
Žalobce uvedené oznámení žalované napadl žalobou u Městského soudu v Praze. Dle jeho názoru žalovaná tímto oznámením pozastavila činnost žalobcova dodavatele a rozhodla o přeřazení zákazníků k DPI, aniž prověřila, zda k tomu byly splněny zákonné podmínky. Tím nezákonně zasáhla do žalobcových práv. Žalobce kvalifikoval uvedené oznámení jako opatření obecné povahy, rozhodnutí materiální povahy a dále jako nezákonný zásah.
Městský soud podanou žalobu odmítl pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení s odůvodněním, že ve věci není dána pravomoc správních soudů, neboť žalovaná není správním orgánem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Žalovaná je právnickou osobou, jejímž jediným akcionářem je Česká republika. Vykonává činnost operátora trhu s elektřinou a plynem, a to na základě výlučné licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Z žádného zákonného ustanovení nelze dle městského soudu dovodit, že by žalované bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech jiných osob v rámci veřejné správy. Městský soud okolnosti dané věci vyhodnotil tak, že dodavatel žalobce oznámil žalované pozbytí možnosti dodávat elektřinu a plyn, žalovaná následně oznámila DPI registrační čísla odběrných míst jeho zákazníků a předávacích míst a DPI vznikla ze zákona povinnost dodávat těmto zákazníkům elektřinu a/nebo plyn. Žalobcovu tvrzení, že žalovaná rozhodla o pozastavení