Input:

č. 4367/2022 Sb. NSS; Rozšířený senát: daně; datové schránky; Daňové řízení: doručování do datové schránky; fikce doručení Garance

č. 4367/2022 Sb. NSS
Rozšířený senát: daně; datové schránky
Daňové řízení: doručování do datové schránky; fikce doručení
k § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“)
k § 33 odst. 4 daňového řádu
Doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutno počítat v souladu s pravidlem podle § 33 odst. 4 daňového řádu tak, že připadne-li poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den.
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, čj. 4 Afs 264/2018-85)
Prejudikatura: č. 449/2005 Sb. NSS, č. 1462/2008 Sb. NSS, č. 2112/2010 Sb. NSS, č. 2242/2011 Sb. NSS, č. 2875/2013 Sb. NSS, č. 3474/2016 Sb. NSS, č. 4119/2021 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., č. 200/2013 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 33/13), č. 186/2014 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 2026/14), č. 158/2016 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 3486/15); č. 15/2014 Sb. rozh. obč.
Věc: HUL HO, s.r.o., proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o doručování do datové schránky při správě daní, o kasační stížnosti žalovaného.

Jádrem sporu je, zda při doručování při správě daní platí pro určení okamžiku doručení fikcí dle § 17 odst. 4 o elektronických úkonech pravidlo podle § 33 odst. 4 daňového řádu, podle něhož, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dny. Pokud by platilo, mohl by okamžik doručení fikcí nastat v sobotu, neděli či ve svátek. Pokud ne, doručení fikcí by v případě, že by poslední den desetidenní lhůty připadl na sobotu, neděli či svátek, nastalo vždy nejblíže následující pracovní den po těchto dnech.
Finanční úřad pro Karlovarský kraj (dále jen „správce daně“) vydal dne 22. 12. 2016 platební výměr, kterým podle § 101h odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), žalobkyni uložil pokutu ve výši 30 000 Kč za (včasné) nepodání následného kontrolního hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení za zdaňovací období duben 2016.
Žalobkyně dne 29. 5. 2016 podala správci daně kontrolní hlášení podle § 101c a násl. zákona o DPH za zdaňovací období duben 2016. Dne 2. 6. 2016 ji správce daně vyzval ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v oddílu A. 4. kontrolního hlášení s tím, že je povinna podle § 101g odst. 3 zákona o DPH do 5 dnů ode dne oznámení této výzvy údaje změnit, doplnit nebo původní údaje potvrdit prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Výzva byla žalobkyni doručena fikcí dle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech. Dle správce daně připadl poslední den lhůty na neděli 12. 6. 2016, a proto posledním dnem ke splnění povinností stanovených výzvou byl pátek 17. 6. 2016. Následné