Input:

č. 4365/2022 Sb. NSS; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; přezkum rozvrhu práce soudu; Soudy a soudci: přeřazení soudce na jiný úsek Garance

č. 4365/2022 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; přezkum rozvrhu práce soudu
Soudy a soudci: přeřazení soudce na jiný úsek
k čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (v textu jen „Listina“)
k čl. 82 odst. 1 Ústavy
k čl. 82 a násl. soudního řádu správního
I. Rozvrhem práce mohou být porušena práva jednotlivce zastávajícího funkci soudce vyplývající z čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jejichž soudní ochrany se lze domáhat žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 a násl. s. ř. s.
II. Předseda soudu může rozvrhem práce nebo jeho změnou přeřadit soudce na jiný úsek téhož soudu i bez jeho souhlasu, avšak přeřazení musí sledovat legitimní cíl, nesmí mít diskriminační charakter (čl. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a nesmí být vedeno úmyslem zasáhnout do nezávislého výkonu této funkce (čl. 82 odst. 1 Ústavy). Správním soudům nepřísluší nad tento rámec hodnotit vhodnost, rozumnost či efektivnost kritérií, na základě nichž byl konkrétní soudce pro přeřazení vybrán.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, čj. 6 As 22/2022-58)
Prejudikatura: č. 740/2006 Sb. NSS, č. 1855/2009 Sb. NSS, č. 2141/2010 Sb. NSS, č. 2206/2011 Sb. NSS, č. 2767/2013 Sb. NSS, č. 3896/2019 Sb. NSS, č. 3931/2019 Sb. NSS, č. 4016/2020 Sb. NSS, č. 4156/2021 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 397/2006 Sb., č. 242/2010 Sb., č. 294/2010 Sb., č. 115/2016 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 2769/15), č. 268/2017 Sb., č. 309/2019 Sb., č. 7/2021 Sb.; rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 6. 10. 2021, W. Ż. (C-487/19); rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 3. 2021, Bilgen proti Turecku (stížnost č. 1571/07).
Věc: L. H. proti předsedkyni Krajského soudu v Ústí nad Labem o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobkyně.

Případ se týká otázek, zda se soudce, který byl změnou rozvrhu práce přeřazen na jiný úsek, může domáhat ochrany ve správním soudnictví, případně jakým způsobem a v jakém rozsahu mu má být poskytnuta soudní ochrana.
Žalobkyně jako soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, u něhož dlouhodobě působila na občanskoprávním úseku, byla již v roce 2020 zařazena i na úsek správního soudnictví do oddělení rozhodujícího ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda a na začátku roku 2021 do oddělení rozhodujícího v senátních věcech podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Žalovaná jako předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem v květnu 2021 změnila rozvrh práce a zastavila žalobkyni nápad věcí v občanskoprávním úseku. Žalobkyně se bránila zásahovou žalobou, kterou se domáhala obnovení nápadu a toho, aby soud žalované zakázal činit další kroky k přeřazení žalobkyně na úsek správního soudnictví. V srpnu 2021 žalovaná další změnou rozvrhu práce zařadila žalobkyni do několika soudních oddělení na správním úseku. Vzhledem k této změně okolností žalobkyně změnila svou žalobu tak, že se jí domáhala rovněž vyřazení z těchto oddělení správního