Input:

č. 4362/2022 Sb. NSS; Veřejné zakázky: změna zadávací dokumentace; přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek Garance

č. 4362/2022 Sb. NSS
Veřejné zakázky: změna zadávací dokumentace; přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek
k § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v textu jen „ZZVZ“)
Je-li „vysvětlením“ zadávací dokumentace postupem podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, měněna řada dílčích údajů původně zadavatelem napevno stanovené technické specifikace předmětu plnění, tedy měněna charakteristika předmětu plnění, je třeba postupovat podle § 99 téhož zákona. V situaci, kdy k takovému „vysvětlení“ dochází na samotném konci lhůty pro podání nabídek, je nezbytné přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 téhož zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2022, čj. 62 Af 18/2020-88)
Věc: Správa železnic, státní organizace, proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přestupku.

Podle prvostupňového rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 11. 2019 se žalobce coby zadavatel dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ tím, že při zadávání veřejné zakázky „Nákup 2 ks tahačů s návěsem“ v otevřeném řízení nedodržel postup stanovený v § 98 odst. 5 ve spojení s § 99 odst. 2 ZZVZ, neboť provedl v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 22. 3. 2019 změnu a doplnění zadávací dokumentace a současně přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, ačkoli povaha změny a doplnění zadávací dokumentace prodloužení této lhůty vyžadovala, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele. Za spáchání přestupku byla žalobci uložena pokuta ve výši 200 000 Kč. Žalobce proti rozhodnutí podal rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 20. 1. 2020 zamítl.
Žalobce v žalobě namítal, že vysvětlení k dotazu jednoho z účastníků zadávacího řízení (Volvo Group Czech Republic, s.r.o.) poskytl, aniž by k tomu byl povinen. Vysvětlení přitom nebylo změnou zadávací dokumentace, a na žalobce tudíž nedopadala povinnost přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Podle žalobce nebyly předmětem vysvětlení parametry, které by mohly mít vliv na rozhodnutí dodavatelů ohledně podání nabídky, a tedy nemohlo dojít k rozšíření okruhu dodavatelů. Klíčovým požadavkem žalobce, který nebyl změněn, byl minimální výkon motoru tahače, počet řiditelných náprav a šířka ložné plochy návěsu. Tyto podstatné požadavky byly všem dodavatelům známé, a to mimo jiné i z průzkumu trhu mezi dodavateli nízkoložných návěsových podvalníků a dodavateli tahačů. Ani jeden z těchto hlavních parametrů v souvislosti s vysvětlením nebyl dotčen a žalobce nepochybil, jestliže v rámci vysvětlení připustil rovnocenné či vylepšené konstrukční řešení.
Dále žalobce namítal, že napadená rozhodnutí byla vystavěna pouze na domněnkách a interpretaci zadávacích podmínek ze strany žalovaného, aniž by bylo provedeno jakékoli šetření. Podle žalobce nebylo prokázáno, že vysvětlení mohlo ovlivnit výběr dodavatele. Žalovaný nezkoumal, zda alternativní parametry z hlediska jejich významu byly podstatnou změnou nebo doplněním technické specifikace předmětu plnění s možností ovlivnění výběru dodavatele. Za nepravdivé pak žalobce považoval tvrzení