Input:

č. 4352/2022 Sb. NSS; Školství: přijímací řízení ke studiu na střední škole Garance

č. 4352/2022 Sb. NSS
Školství: přijímací řízení ke studiu na střední škole
k § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 243/2008 Sb., č. 49/2009 Sb. a č. 178/2016 Sb. (v textu jen „školský zákon“)
Pouze způsob hodnocení přijímací zkoušky, při němž jsou účastníci řádného i náhradního termínu v témže kole posuzováni společně, je v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 10 As 472/2021-47)
Prejudikatura: č. 792/2006 Sb. NSS.
Věc: A. H. proti Magistrátu hlavního města Prahy o přijetí ke studiu, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 28. 2. 2019 podal žalobce přihlášku ke vzdělávání na střední škole – GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. (dále jen „gymnázium“). Jelikož se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit řádného termínu přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, požádal o možnost vykonat zkoušku v náhradním termínu. Gymnázium této žádosti vyhovělo. Dne 13. 5. 2019 žalobce vykonal zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutím ze dne 21. 5. 2019 gymnázium žalobce nepřijalo ke studiu. Žalobce sice vyhověl požadavkům přijímacího řízení, s ohledem na počet dosažených bodů se však neumístil ve stanoveném počtu přijímaných žáků. Poslední přijatý uchazeč získal 124 ze 166 možných bodů; žalobce obdržel 97 bodů. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Žalobce se proti rozhodnutí žalovaného bránil u Městského soudu v Praze, který jeho žalobu zamítl.
Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. Jeho hlavní kasační námitka se týkala otázky, zda mají být uchazeči hodnoceni v rámci jedné skupiny bez ohledu na to, zda se účastnili řádného nebo náhradního termínu přijímací zkoušky. Podle stěžovatele byl stěžejní výklad části dokumentu nazvaného Požadavky, obsah a kritéria přijímacího řízení, který byl zveřejněn na webových stránkách gymnázia a připojen k pozvánce k účasti na přijímacím řízení. Sporný text zní: „Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole je 42 žáků (včetně dvou míst pro případný náhradní termín). Budou otevřeny dvě třídy prvních ročníků.“ Podle stěžovatele z tohoto textu jednoznačně vyplývalo, že nejlepších 40 uchazečů účastnících se řádného termínu přijímací zkoušky mělo obsadit 40 míst a nejlepší dva uchazeči z náhradního termínu měli obsadit zbývající dvě místa. Tomuto výkladu podle stěžovatele odpovídal i postup gymnázia, které po konání řádného termínu na svém intranetu u uchazečů s pořadím 1 až 40 uvedlo přijat ke studiu, u uchazečů s pořadím 41 a 42 pak nepřijat ke studiu. Stěžovatel z toho dovozoval, že tato dvě místa byla vyhrazena pro náhradní termín.
Stěžovatel byl přesvědčen, že jeho výklad je v souladu se školským zákonem, který umožňuje zvlášť hodnotit uchazeče účastnící se řádného a náhradního termínu. Stěžovatel poukázal na to, že rozhodná pasáž podmínek přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 zní na webových