435/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění účinném k 1.12.2012

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 435/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 13. května 1992
o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
158/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
298/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 21 odst. 3 nahrazuje slova
382/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 3 a § 4
Český báňský úřad podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a § 20 odst. 2, § 38 odst. 5 písm. a) a § 41 odst. 1 písm. h) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., stanoví:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecné ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje vedení, doplňování a uchovávání (dále jen „vedení““) důlně měřické dokumentace (dále jen „dokumentace“) pro právnické a fyzické osoby (dále jen „organizace“) při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., a pro organizace, které pro tyto účely vykonávají projektové, výstavbové nebo jiné práce.
(2) Vyhláška se nevztahuje na
a) úpravu a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
b) těžbu písků a štěrkopísků v korytech vodních toků plovoucími stroji včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou,
c) výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí v hloubkách do 10 m, kde hloubka vstupu do podzemí nepřesáhne 50 m a životnost (od doby zahájení do ukončení stavby) jednotlivých úseků, jeden rok,
d) ražení přípojek inženýrských sítí,
e) ražení podchodů pod komunikacemi,
f) ražení protlaků bez ohledu na jejich průměr a délku,
g) hloubení studní,
h) povrchové dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, kde postup každé z těžebních stěn je menší než 20 m za rok a roční těžba nepřekročí 50 000 m3. Vedení dokumentace se v uvedených případech řídí zvláštními předpisy.1)
§ 2
Odpovědnost za vedení dokumentace
(1) Organizace při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen „činnost podle § 1“) je povinna zabezpečit úplnost dokumentace a odborný výkon důlně měřických prací podle této vyhlášky.
(2) Za řádný výkon důlně měřické činnosti podle této vyhlášky odpovídá vedoucí pracovník organizace (závodní dolu nebo závodní lomu).2)
(3) Za správnost a úplnost vyhotovené dokumentace a její odborné vedení odpovídá pracovník (dále jen „hlavní důlní měřič“), což potvrdí svým podpisem.
(4) Za správnost a úplnost jednotlivých měření a části dokumentace odpovídá pracovník, který tyto práce prováděl nebo řídil (dále jen „důlní měřič“), což potvrdí svým podpisem.
(5) Za vedení speciálního obsahu účelových důlních map na důlně měřickém podkladu odpovídá odborný pracovník pověřený organizací, což potvrdí svým podpisem.
(6) Hlavní důlní měřič rozhoduje o převzetí dokumentace vyhotovené jiným útvarem organizace nebo jinou organizací do souboru dokumentace.
§ 3
Hlavní důlní měřič
Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu funkce hlavního důlního měřiče stanoví vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem3) .
§ 4
Důlní měřič
 
 Nahoru