434/1992 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě, ve znění účinném k 1.11.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 434/1992 Sb.
[zrušeno č. 372/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví České republiky
ze dne 28. července 1992
o zdravotnické záchranné službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
51/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
mění (příloha 1 nahrazena přílohou 49/1993 Sb.)
175/1995 Sb.
(k 25.8.1995)
mění, doplňuje (nová příloha č. 1, vypuštěna příloha č. 3)
14/2001 Sb.
(k 11.1.2001)
mění 14 novelizačních bodů
386/2006 Sb.
(k 1.11.2006)
v příloze č. 2 ruší body 1 až 5 a 7
Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.):
§ 1
(1) Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči.
(2) Přednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení poskytovaná při stavech, které
a) bezprostředně ohrožují život postiženého,
b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
e) působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.
(3) Náplní přednemocniční neodkladné péče je odborná zdravotnická první pomoc u stavů uvedených v odstavci 2.
§ 2
Základní úkoly
Zdravotnická záchranná služba nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí prostřednictvím jednotného spojového systému:
a) kvalifikovaný příjem, zpracování a hodnocení tísňových výzev a určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče,
b) poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předávání ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilém k poskytování zdravotní péče při stavech uvedených v § 1 odst. 2,
c) dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními,
d) dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu,
e) dopravu raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky,
f) přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof,
g) koordinaci součinnosti s praktickými a žurnálními lékaři a s lékařskou službou první pomoci,
h) rychlou přepravou odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a jejích derivátů a biologických materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné péče,
i) součinnost s hasičskými záchrannými sbory krajů a operačními a informačními středisky integrovaného záchranného systému.1)
§ 3
Síť zařízení a pracovišť
(1) Síť zdravotnické záchranné služby tvoří
a) územní střediska záchranné služby se sídlem v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a Ostravě a územní střediska pro Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj a Zlínský kraj1a) v místech sídla hasičského záchranného sboru kraje,1b) zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví, a územní středisko záchranné služby se sídlem v Praze, zřizované hlavním městem Prahou, (dále jen „územní střediska“),
b) okresní střediska záchranné služby (dále jen „okresní střediska“) zřizovaná okresními úřady v okresech, s výjimkou hlavního města Prahy a okresů, ve kterých jsou zřízena územní
 
 Nahoru