Input:

č. 4322/2022 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: oprava výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení; nesplnění časové podmínky; rozpor se zásadou neutrality daně z přidané hodnoty Garance

č. 4322/2022 Sb. NSS
Daň z přidané hodnoty: oprava výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení; nesplnění časové podmínky; rozpor se zásadou neutrality daně z přidané hodnoty
k § 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 28. 7. 2016 (dále jen „ZDPH“)
k čl. 90 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (v textu jen „Směrnice“)
I. Nárok plátce daně na opravu výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení nelze odepřít pouze z důvodu nesplnění časové podmínky spočívající v tom, že tento nárok se vztahuje na pohledávky vzniklé nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka (§ 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 28. 7. 2016).
II. Časová podmínka podle § 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 28. 7. 2016, je v rozporu se zásadou neutrality daně z přidané hodnoty a její stanovení nelze ospravedlnit ani čl. 90 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty umožňujícím členským státům odchýlit se od pravidla obsaženého v odst. 1 téhož ustanovení, podle něhož platí, že je-li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je-li cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je-li snížena po uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za podmínek stanovených členskými státy.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2022, čj. 62 Af 62/2018-182)
Prejudikatura: č. 3922/2019 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982, CILFIT v. Ministero della Sanità (C-283/81) a ze dne 11. 11. 2021, ELVOSPOL (C-398/20).
Věc: ELVOSPOL, s.r.o. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z přidané hodnoty.

Žalobce podanou žalobou napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2018, kterým žalovaný změnil dodatečný platební výměr Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dále jen „správce daně“) ze dne 22. 2. 2016, kterým byla žalobci za zdaňovací období měsíce května 2015 doměřena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši 160 896 Kč podle pomůcek, ve výroku tak, že bylo vypuštěno slovní spojení „podle pomůcek“.
Podle správce daně a žalovaného žalobce v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období měsíce května 2015 nesprávně uplatnil opravu výše daně za dlužníkem MPS Mont a.s. v insolvenčním řízení dle § 44 odst. 1 ZDPH, neboť ji uplatnil z pohledávky, která nebyla starší než šest měsíců před rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku dlužníka.
Žalobce namítal, že žalovaný zamítl jeho odvolání, resp. ve výrokové části změnil rozhodnutí o doměření daně tak, že de facto odstranil způsob doměření daně „pomůckami“ a nahradil jej „dokazováním“.
Podle žalobce dále správce daně postupoval nezákonně, když dne 1. 10. 2015 vydal výzvu ve smyslu § 145 odst. 2 daňového řádu k podání dodatečného daňového přiznání k DPH za zdaňovací období květen 2015. Podle žalobce již v okamžiku, kdy se do