432/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 432/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2005,
kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen „náhrada“), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše náhrady v případech, kdy omezení zemědělského hospodaření vzniklo v důsledku
a) zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1) ,
b) zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích,
c) dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1) ,
d) zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku,
e) snížení zatížení travního porostu1) dobytčími jednotkami,
f) posunu termínu seče na travních porostech1) ,
g) vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky,
h) změny druhové skladby rybí obsádky, nebo
i) mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zemědělským hospodařením užívání zemědělských pozemků způsobem odpovídajícím charakteristice druhů pozemků a způsobu využití pozemku podle zvláštního právního předpisu2) a hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže3) ,
b) zatopenou plochou vodou zatopená část katastrální plochy rybníka při normální hladině.
§ 3
Poskytování náhrady
(1) Dojde-li ke změně vlastníka nebo nájemce v průběhu kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala, náleží mu náhrada za období, kdy zemědělský pozemek nebo rybník s chovem ryb nebo vodní drůbeže (dále jen „pozemek“) vlastnil nebo měl pronajatý.
(2) Náhrada újmy vzniklé na rybníce s vícehorkovým hospodářským cyklem se vyplácí na konci cyklu na základě žádostí podaných v jednotlivých kalendářních letech cyklu ve lhůtě stanovené v § 58 odst. 3 zákona.
(3) Žadatel je zařazen do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů4) , jedná-li se o pozemek na zemědělské půdě o výměře nad 0,5 ha.
§ 4
Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku
(1) Žádost o náhradu obsahuje
a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za právnickou osobu jednat, je-li žadatelem právnická osoba,
b) jméno a příjmení, případně dodatek5) , datum narození, číslo občanského průkazu, popřípadě jiného obdobného průkazu dokládajícího totožnost, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
c) bankovní spojení: název a sídlo peněžního ústavu, číslo účtu, kód banky, specifický symbol, má-li být náhrada poskytnuta žadateli na účet,
d) požadovanou výši náhrady vypočtenou postupem podle této vyhlášky,
e) odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zákona, případně prováděcí právní předpis nebo na konkrétní pravomocné rozhodnutí,
 
 Nahoru