Input:

č. 4313/2022 Sb. NSS; Pandemický zákon: diskriminace; povinnosti zákazníků; cíl mimořádného opatření Garance

č. 4313/2022 Sb. NSS
Pandemický zákon: diskriminace; povinnosti zákazníků; cíl mimořádného opatření
k § 101a odst. 1 soudního řádu správního ve znění zákona č. 127/2005 Sb.
k § 1 odst. 1, § 2 odst. 2 a § 13 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (v textu jen „pandemický zákon“)
k čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (v textu jen „Listina“)
k § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 1. 5. 2020 (v textu jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“)
I. Aktivně procesně legitimován k podání návrhu na zrušení mimořádného opatření podle § 101a odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 13 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, je mj. ten, kdo tvrdí, že je diskriminován výkonem povinností uložených mimořádným opatřením provozovateli služby, a to pro některý ze zakázaných důvodů uvedených v čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (např. rasu, pohlaví nebo barvu pleti).
II. Mimořádným opatřením podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném od 1. 5. 2020, lze uložit povinnosti i zákazníkům. Povinnosti lze uložit zákazníkům i mimořádným opatřením podle § 2 odst. 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, ledaže zákon výslovně předpokládá, že povinnosti lze uložit pouze poskytovatelům služeb [např. § 2 odst. 2 písm. g) a j) tohoto zákona].
III. Mimořádným opatřením pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 podle § 1 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, je i takové opatření, jehož cílem je snížení šíření tohoto onemocnění v populaci a zmírnění nejvýznamnějších dopadů epidemie (např. přetížení systému zdravotní péče). Výlučným cílem mimořádného opatření však nemůže být nucení občanů k očkování, které je dobrovolné.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2022, čj. 8 Ao 2/2022-53)
Prejudikatura: č. 1910/2009 Sb. NSS, č. 4184/2021 Sb. NSS, č. 4187/2021 Sb. NSS, č. 4204/2021 Sb. NSS, č. 4216/2021 Sb. NSS, č. 4240/2021 Sb. NSS, č. 4272/2021 Sb. NSS a č. 4278/2021 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. č. 271/2016 Sb.
Věc: J. N. proti Ministerstvu zdravotnictví o návrhu na zrušení mimořádného opatření.

Navrhovatelka se návrhem na zrušení opatření obecné povahy podaným u Nejvyššího správního soudu dne 3. 1. 2022 domáhala zrušení čl. I bodu 3 písm. b) mimo věty „zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19“, bodu 6 písm. b) odrážky i) v rozsahu slova „nebo“ a odrážky ii), písm. c) a d), a bodu 15 mimořádného opatření odpůrce ze dne 29. 12. 2021. Toto mimořádné opatření bylo vydáno k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 na základě § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 2 odst. 2 písm. b) až e) a písm. i) pandemického zákona.
Mimořádné opatření stanovilo s účinností od 3. 1. 2022