Input:

č. 4311/2022 Sb. NSS; Právo na informace: osoba z široké veřejnosti; přímý účinek AML směrnice Garance

č. 4311/2022 Sb. NSS
Právo na informace: osoba z široké veřejnosti; přímý účinek AML směrnice
k čl. 30 odst. 1 a odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, ve znění směrnice 2018/843, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (samostatně v textu jen „směrnice 2015/849“ a „směrnice 2018/843“; společně „AML směrnice“)
k § 118g odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném do 31. 5. 2021 (v textu jen „rejstříkový zákon“)
I. Z přímo účinných ustanovení čl. 30 odst. 1 a odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 plyne jakékoliv osobě z široké veřejnosti právo na informace o skutečném majiteli v rozsahu jména, měsíce a data narození, zemi bydliště, státní příslušnosti a povaze a rozsahu jeho účasti ve společnosti či jiné právnické osobě zapsané v rejstříku.
II. Omezení stanovená v § 118g odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném do 31. 5. 2021, se na osoby z široké veřejnosti nepoužijí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2022, čj. 11 A 78/2021-31)
Prejudikatura: č. 3293/2015 Sb. NSS a č. 3852/2019 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 4. 12. 1974, Van Duyn (C-41/74), ze dne 5. 4. 1979, Ratti (C-148/78), ze dne 19. 1. 1982, Becker (C-8/81), ze dne 26. 2. 1986, Marshall (C-152/84), ze dne 12. 7. 1990, Foster (C-188/89), ze dne 14. 7. 1994, Faccini Dori (C-91/92), ze dne 18. 12. 1997, Inter-environnement Wallonie (C-129/96), ze dne 22. 11. 2005, Mangold (C-144/04) a ze dne 17. 7. 2008, Flughafen Köln/Bonn (C-226/07).
Věc: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek proti Ministerstvu spravedlnosti o poskytnutí informace.

Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2021. Měl za to, že správní orgány ho zkrátily na jeho právu na informace, neboť mu nesdělily, kdo je skutečným majitelem společnosti Agrofert a.s., IČO 26185610 (dále jen „Agrofert“).
Pro posouzení věci bylo podstatné, zda má AML směrnice přímý účinek.
Žalobce požádal Městský soud v Praze jako příslušný rejstříkový soud o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žádal o poskytnutí informace o skutečném majiteli společnosti Agrofert.
V žádosti uvedl, že informace požaduje na základě přímého účinku čl. 30 odst. 1 a odst. 5 písm. c) AML směrnice, neboť ji Česká republika ke dni podání žádosti netransponovala, ač lhůta pro její transpozici uplynula. Žalobce zároveň uvedl i důvody, pro které se domnívá, že má AML směrnice přímý účinek, a