Input:

č. 4302/2022 Sb. NSS; Myslivost: opatření obecné povahy; plošný a neurčitý zákaz vstupu do honitby; Ochrana přírody a krajiny: právo na volný průchod krajinou Garance

č. 4302/2022 Sb. NSS
Myslivost: opatření obecné povahy; plošný a neurčitý zákaz vstupu do honitby
Ochrana přírody a krajiny: právo na volný průchod krajinou
k § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
k § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) (v textu jen „lesní zákon“)
Orgán státní správy myslivosti nemůže opatřením obecné povahy podle § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zakázat vstup do honitby plošně na dobu neurčitou; takový absolutní zákaz je v přímém rozporu s právem na volný průchod krajinou (§ 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), příp. obecným užíváním lesů (§ 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2022, čj. 5 As 412/2020-64)
Prejudikatura: č. 740/2006 Sb. NSS, č. 2381/2011 Sb. NSS, č. 2434/2011 Sb. NSS, č. 3473/2016 Sb. NSS, č. 3818/2018 Sb. NSS, č. 4157/2021 Sb. NSS.
Věc: a) městys Březová, b) město Vítkov a c) město Hradec nad Moravicí proti Městskému úřadu Vítkov, za účasti 1) GroCredit, a.s., a 2) Opavské lesní a.s.

Kasační stížností se osoby zúčastněné na řízení (stěžovatelky) domáhaly zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 11. 2020, čj. 76 A 4/2020-48, ve znění opravného usnesení ze dne 14. 1. 2021, čj. 76 A 4/2020-62, kterým bylo zrušeno odpůrcem vydané opatření obecné povahy ze dne 18. 5. 2020 „Zákaz vstupu do obory Jelenice“.
Honební společenstvo Březová Obora (držitel honitby obora Jelenice) podalo dne 21. 10. 2019 společně s osobou zúčastněnou na řízení 1) jako vlastníkem nemovitostí v oboře Jelenice a osobou zúčastněnou na řízení 2) jako uživatelem honitby a vlastníkem nemovitostí v oboře Jelenice žádost o vydání opatření obecné povahy – zákazu vstupu do honitby (obory Jelenice) ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o myslivosti. Žádost o vydání opatření obecné povahy odůvodnili žadatelé tím, že pohyb veřejnosti v oboře ruší zvěř a ta nemá potřebný klid zejm. v době kladení a odchovu mláďat – tato období na sebe u jednotlivých druhů zvěře bezprostředně navazují. Zvěř je podvyživená, neboť se nemůže pást na nivních lukách nacházejících se za „moravickou cestou“, která oborou prochází a kterou turisté využívají. Žadatelé dále poukázali na potřebu zajištění bezpečnosti veřejnosti, neboť zvěř může na návštěvníky obory zaútočit, příp. jim v důsledku úleku způsobit zranění.
Odpůrce si k podané žádosti vyžádal závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, a sice Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí; podle tohoto závazného stanoviska ze dne 4. 12. 2019nesouhlasil orgán ochrany přírody s úplným zákazem vstupu do honitby obora Jelenice, ale souhlasil s omezením vstupu do této honitby „v době kladení a odchovu mláďat, v době říje a v době, kdy dochází k zúžení potravní nabídky pro zvěř, zvěř je zesláblá a je nutné ji přikrmovat“.
Osoba zúčastněná na řízení 2) podala podnět k provedení přezkumného řízení závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nadřízenému