Input:

43/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, ve znění účinném k 1.11.2018 Garance

č. 43/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
49/2018 Sb. m. s.
(k 1.11.2018)
doplňuje maximální počet vydávaných víz na 400
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 2017 byla v Tokiu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 1. listopadu 2018.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A
VLÁDOU JAPONSKA
O VÍZECH K PRACOVNÍ DOVOLENÉ

Vláda České republiky a vláda Japonska (dále označované společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“),
v duchu prosazování užší spolupráce mezi oběma státy a
s přáním poskytovat více příležitostí občanům svých států, zejména mládeži, k poznávání kultury a celkového způsobu života druhého státu za účelem lepšího vzájemného porozumění obou států,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Každá smluvní strana zdarma vydá vízum k pracovní dovolené občanovi státu druhé smluvní strany (dále jen „vysílající stát“) s pobytem v tomto státě, pokud takový občan splní všechny následující požadavky:
(a) hodlá vstoupit na území státu druhé smluvní strany (dále jen „přijímající stát“) především za účelem strávení dovolené;
(b) je v době podání žádosti o vízum k pracovní dovolené ve věku osmnáct (18) až třicet (30) let, obojí včetně;
(c) není doprovázen závislými osobami; pro účely tohoto písmene se osoba, která má vlastní platné vízum, nepovažuje za závislou osobu;
(d) má platný cestovní pas, jehož platnost přesahuje předpokládanou dobu pobytu nejméně o tři (3) měsíce, a zpáteční jízdenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové jízdenky;
(e) má podle posouzení příslušných úřadů přijímajícího státu dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů při svém pobytu v přijímajícím státě po dobu prvního jednoho (i) měsíce pobytu;
(f) dosud mu přijímajícím státem nebylo vydáno vízum k pracovní dovolené;
(g) má dostatečné zdravotní pojištění v rozsahu stanoveném právními předpisy platnými v přijímajícím státě;
(h) splňuje veškeré zdravotní požadavky nezbytné pro vstup na území přijímajícího státu; a
(i) nemá záznam v rejstříku trestů.
2. Podáním žádosti o vízum k pracovní dovolené žadatel potvrzuje všechny své následující záměry:
(a) opustit přijímající stát na konci svého pobytu a v průběhu pobytu nezměnit účel svého pobytu; a
(b) dodržovat po dobu svého pobytu v přijímajícím státě právní předpisy platné v přijímajícím státě.
3. Víza k pracovní dovolené vydávaná přijímajícím státem občanům vysílajícího státu jsou:
(a) víza pro opakovaný vstup platná až na jeden (1) rok ode dne vydání, pokud je přijímajícím státem Česká republika.
(b) víza pro jeden vstup platná tři (3) měsíce ode dne vydání, pokud je přijímajícím státem Japonsko.
4. Nehledě na odstavec 1 výše, každá smluvní strana si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli konkrétní žádost o vízum, kterou obdrží.
Článek 2

Každá smluvní strana umožní občanům vysílajícího státu žádat o