43/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 43/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2016 byla v Bahrajnu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 25 dne 31. července 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Bahrajnského království
O LETECKÉ DOPRAVĚ

Vláda České republiky a vláda Bahrajnského království, dále uváděné jako „smluvní strany“,
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a
vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi a za územími svých států,
se dohodly takto:
  
Článek 1
DEFINICE

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:
(a) výrazem „Úmluva“ se rozumí Úmluva o mezinárodním civilním letectví otevřená k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud byly tyto přílohy a změny přijaty státy obou smluvních stran,
(b) výrazem „letecké úřady“ se rozumí v případě České republiky Ministerstvo dopravy, a v případě Bahrajnského království Ministerstvo dopravy a telekomunikací zastoupené Odborem pro záležitosti civilního letectví nebo, v obou případech, kterákoli jiná osoba nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady,
(c) výrazem „určený letecký podnik“ se rozumí každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 této dohody,
(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy,
(e) výrazem „dohodnuté služby“ se rozumí pravidelné mezinárodní letecké služby na linkách stanovených v Příloze k této dohodě pro přepravu cestujících, zavazadel, zboží a pošty,
(f) výrazem „stanovená linka“ se rozumí linka stanovená v Příloze k této dohodě,
(g) výrazem „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám se rozumí kapacita letadla používaného při těchto službách, násobená počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky,
(h) výrazem „tarif“ se rozumějí ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek) a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou,
(i) výrazem „Příloha“ se rozumí Příloha k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 21 této dohody.
 
 Nahoru