Input:

R 43/1970; Lhůty. Náhrada škody Garance

č. 43/1970 Sb. rozh.
Odpovědnost podle § 425 o. z. (pro nesplnění oznamovací povinnosti uložené v § 416 odst. 1 o. z.) je dána jen tehdy, jestliže upozornění příslušných orgánů mohlo ještě splnit svůj účel, tj. jestliže příslušné orgány mohly ještě na základě upozornění na hrozící škodu zabránit bezprostřednímu vzniku škody.
Uvažuje-li soud o snížení náhrady škody způsobené více škůdci a zaviněním poškozeného, určí nejprve díl škody, který nese poškozený, a náhradu další škody rozvrhne na jednotlivé škůdce podle jejich účasti na způsobení škody; teprve takto - na jednotlivé škůdce - stanovenou náhradu škody přiměřeně sníží ve shodě s hledisky § 450 o. z.
Ustanovení § 160 odst. 1 o. s. ř. o lhůtě k plnění neodpovídá výrok rozhodnutí, jímž je počátek plnění povinnosti nezletilých žalovaných k náhradě škody vázán na okamžik, kdy "si budou moci sami vydělávat".
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 21. 10. 1969, 3 Cz 29/69.)
Žalobce (Pozemní stavby, n. p. v Č. B.) se domáhal na nezletilých žalovaných (B. G., Z. Š., J. Š., M. Z., S. Z. a F. P.) jako přímých škůdcích a na jejich rodičích jako osobách odpovědných podle § 422 o. z. náhrady škody ve výši 18 533,90 Kčs, která mu byla způsobena tím, že nezletilí žalovaní vnikli dne 4. 3. 1967 do dřevěné staveništní boudy a při manipulaci s tam nalezeným benzinem přivodili požár.
Okresní soud v Písku uložil rozsudkem z 30. 5. 1968 nezletilému žalovanému B. G., aby zaplatil žalobci na náhradu škody částku 2780,- Kčs, nezletilému žalovanému Z. Š., aby zaplatil žalobci na náhradu škody částku 2085,- Kčs (oběma s tím, aby tak učili v měsíčních splátkách po 300,- Kčs počínaje okamžikem, kdy si začnou sami vydělávat), a nezletilým žalovaným J. Š., M. Z. a F. P., aby přispěli žalobci na náhradu škody každý částkou 695,- Kčs (opět s tím, aby tak učinili v měsíčních splátkách po 200,- Kčs počínaje okamžikem, kdy si začnou sami vydělávat); proti nezletilému žalovanému S. Z. a proti rodičům všech nezletilých žalovaných byla žaloba zamítnuta.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že byl rozsudkem okresního soudu v Písku - pokud jím bylo vyhověno žalobě - porušen zákon a v uvedeném rozsahu jej zrušil.
Z odůvodnění:
Okresní soud usuzoval především na odpovědnost nezletilých žalovaných J. Š., M. Z. a F. P. za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kterou občanům ukládá ustanovení § 425 o. z. v souvislosti s ustanovením § 416 odst. 1 o. z., a zavázal je, aby přispěli k úhradě škody.
Předpokladem odpovědnosti podle § 425 o. z. je nesplnění oznamovací povinnosti nebo povinnosti zakročit k odvrácení škody uložené v ustanovení § 416 odst. 1 o. z. Okresní soud dospěl k závěru, že nezletilí žalovaní J. Š., M. Z. a F. P. mohli splnit oznamovací povinnost uloženou v ustanovení § 416 odst. 1 o. z. tím, že by upozornili jiné osoby na závadné počínání nezletilého žalovaného G. B. To by však nestačilo, neboť zákon vyžaduje, aby uvedená oznamovací povinnost byla splněna vůči příslušným orgánům. Nadto odpovědnost podle § 425 o. z. je dána přirozeně toliko tehdy, jestliže nebyly upozorněny příslušné orgány, ač toto upozornění by mohlo vést k zabránění bezprostřednímu vzniku škody. To