Input:

R 43/1965; Řízení před soudem Garance

č. 43/1965 Sb. rozh.
Národnímu výboru, který podal návrh na zahájení řízení podle § 32 o. s. ř., nelze ukládat povinnost k náhradě nákladů tohoto řízení podle § 142 a násl. o. s. ř.
Řízení zahájená k návrhu národního výboru podle § 32 o. s. ř. nepodléhají soudním poplatkům.
(Rozhodnutí městského soudu v Prze ze dne 17. února 1965, 11 Co 60/65.)
Obvodní soud pro Prahu 2 vyslovil k návrhu národního výboru povinnost žalované straně vyklidit byt žalobkyně, zaplatit náklady řízení a soudní poplatek.
Proti rozsudku, jímž byla žalovaná uznána povinnou vyklidit byt žalobkyně, který po rozvodu svého manželství s jejím synem užívá bez právního důvodu, podává odvolání žalovaná a napadá jej jen ve výroku o nákladech řízení a soudním poplatku. Tvrdí, že nezavdala příčinu k podání žaloby, že nebyla o splnění své povinnosti upomenuta a žádá proto, aby úhradu nákladů byla naopak přiznání jí. Žalobkyně prý také změnila žalobní žádost až při posledním jednání. Konečně žádá, aby byla osvobozena od soudního poplatku.
Městský soud v Praze zrušil rozsudek soudu prvého stupně ve výroku o zaplacení soudního poplatku, jinak v napadené části rozsudek potvrdil.
Z odůvodnění:
Odvolání je důvodné jen z části.
Přiznat žalované náhradu nákladů řízení podle § 143 o. s. ř. bylo možno jen tehdy, kdyby zažalovaný skutek uznala, takže právem obvodní soud rozhodoval o nákladech řízení podle § 142 odst. 1 o. s. ř. Pokud pak jde o změnu žalobního návrhu, je pravdou, že k ní