Input:

R 43/1962; Arbitráž. Řízení před soudem. Smlouva Garance

č. 43/1962 Sb. rozh.
Ustanovení § 7 odst. 1 písm. ch/ vl. nař. č. 47/1953 (ve znění vl. nař. č. 45/1954 Sb. a vl. nař. č. 28/1959 Sb.) se týká toliko těch sporů, v nichž nárok je přímo vázán na existenci nájemního poměru k nemovitým věcem a je tímto poměrem podmíněn.
Takovým nárokem není nárok na náhradu škody vzniklé prasknutím vodovodního potrubí; o tomto nároku přísluší tedy rozhodovat státní arbitráži.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 11. ledna 1962, 12 Co 476/61).
Žalující národní podnik se domáhal na žalovaném národním podniku zaplacení částky 2247,15 Kčs, později omezené na 1689,70 Kčs s příslušenstvím, jako náhrady škody za věci, které byly znehodnoceny, případně poškozeny vodou z prasklého vodovodního potrubí ve skladišti, které má v domě žalovaného pronajato.
Okresní soud v Ostravě žalobu zamítl.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně i s celým předchozím řízením zrušil a žalobu odmítl s tím, že věc se odstupuje z důvodu příslušnosti Státní arbitráži při KNV v Ostravě.
Odůvodnění:
Ve smyslu § 57 o. s. ř.jest povinností soudu, aby z úřední povinnosti v každém období řízení zkoumal též, zda věc patří do pravomoci soudu a zda nepatří do pravomoci některého zvláštního soudu nebo orgánu státní správy, a v případě, že zjistí, že jsou uvedené překážky dány, zruší dosavadní řízení a rozhodnutí snad již vydané. Bylo-li řízení zahájeno na návrh, soud mimo to návrh odmítne. V tomto případě pak, dá-li se z návrhů na zahájení řízení zjistit, který zvláštní soud nebo orgán státní správy je ve věci příslušný, postoupí návrh příslušnému soudu nebo orgánu státní správy.
V souzeném případě jde bez jakýchkoliv pochybností o majetkový spor mezi podnikem a orgánem socialistického sektoru. Taková spory mají být ve smyslu §§ 1 a 6 vl. nař. č. 47/1953 Sb. ve znění vl. nař. č. 45/1954 Sb. a vl. nař. č. 28/1959 Sb. zásadně řešeny státní arbitráží, pokud podle § 7 citovaného zákonného ustanovení nejsou z jejího rozhodování vyňaty.
Žalobce požaduje po žalovaném náhradu škody. Pokud jde o spory tohoto druhu, jsou z projednání státní arbitráží ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) shora citovaného