Input:

č. 43/1961 Sb. rozh., Garance

č. 43/1961 Sb. rozh.
Výpověď z pracovního poměru zásadně nemusí být za platného právního stavu odůvodňována. V těch případech však, kde zvláštní předpis omezuje výpověď na určité výpovědní důvody, je existence výpovědního důvodu hmotněprávní podmínkou výpovědi.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 6. ledna 1961, 15 Co 127/60)
Žalobce ve žalobě jednak žádal o zjištění, že výpověď z pracovního poměru daná mu žalovaným podnikem k 31. 3. 1960 je právně neúčinná a že pracovní poměr dále trvá, jednak uplatnil nárok na náhradu mzdy mu tím ušlé. Tyto svoje nároky odůvodnil tím, že s ním byl rozvázán pracovní poměr výpovědí, ačkoliv žalovaný podnik neměl k této výpovědi důvod podle § 46 odst. 2, 6 prac. řádu pro zaměstnance železnic s přihlédnutím k § 3 rozkazu ministra dopravy ze dne 17. 11. 1958 o úpravě platových poměrů technických a administrativních zaměstnanců železnic a prováděcích předpisů k tomuto rozkazu.
Okresní soud v Olomouci zamítl žalobu v celém rozsahu. Zamítnutí žaloby odůvodnil tím, že výpověď nemusí být odůvodněna a je platná, i když je udán nesprávný důvod, byť i je žádoucí, aby v našem socialistickém státě výpověď odůvodněna byla vždy. Předchozí souhlas závodního výboru ROH s výpovědí je dostatečnou zárukou toho, že k výpovědi nedošlo neodůvodněně, nebo z osobních pohnutek. Soudu pak nepřísluší přezkoumávat platná usnesení závodního výboru ROH.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Názor prvého soudu, že výpověď z pracovního poměru nemusí být odůvodněna, nelze v plném rozsahu, tedy bez jistých výhrad a omezení schválit (srov. též směrnice pléna NS, uveřejněné pod č. 27/60 Sbírky rozh. čs. soudů). Taková zásada, bezpodmínečně vyjádřená nebo chápaná, aby odporovala zásadám socialistické společnosti a opak plyne pro to i z platné právní úpravy. Podle ní každá výpověď daná podnikem zaměstnanci má mít dostatečné společensky uznatelné důvody. Jsou zde pouze rozdíly ve způsobu a intenzitě, jak uvedený požadavek je právně zabezpečen. Obecně, pokud by nebyla stanovena výjimka, nezávisí sice platnost a účinnost výpovědi na jejím důvodu a soud se otázkou důvodu výpovědi nemůže zabývat. To však neznamená opouštění zásady, že výpověď nemá být libovolná a má mít svůj dostatečný a důvodný podklad, neboť tento požadavek je zajištěn jiným způsobem než formální sankcí neplatnosti výpovědi. Jest si totiž uvědomit, že k účinnosti výpovědi je pravidelně předepsán jednak předchozí souhlas odboru pracovních sil a sociálního zabezpečení rady ONV, jednak předchozí souhlas závodního výboru ROH. Tyto orgány při rozhodování a udělení nebo odepření souhlasu musí uvážit všechny okolnosti případu. Mají udělit souhlas jen tehdy, když - pokud jde o jmenovaný odbor - se to jeví přiměřeným s přihlédnutím k "sociálním poměrům a odbornému výcviku zaměstnance, k potřebám trhu práce, k významu úkolů zúčastněných závodů a hospodářských odvětví a k výkonnosti dotčených závodů" [§ 15 odst. 1 písm. a-d) dekretu č. 88/1945 Sb.] a když - pokud jde o závodní výbor ROH - je to v souladu se zájmy společnosti i odůvodněnými zájmy jednotlivců"; závodní výbor má dbát též toho, aby opatření připravovaná vedením závodu "odpovídala platným právním