Input:

č. 43/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 43/1960 Sb. rozh. tr.
Pri rozhodovaní, či má byť obnova povolená, je povinnosťou súdu preskúmať, či navrhnutý dôkaz je dôkazom novým, súdu predtým neznámym a či okrem toho na základe neho by mohlo dôjsť v naznačených smeroch k inému rozhodnutiu veci. Musí preto pre potreby rozhodnutia tejto otázky hodnotiť navrhnuté dôkazy. Toto hodnotenie ale nemôže presahovať rámec zistenia, či navrhnutý dôkaz sám, alebo v spojení s už vykonaným dokazovaním by mohol privodiť v naznačených smeroch iné rozhodnutie.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. februára 1960, sp. zn. 7 Tz 3/60.)
Obvinená bola uznaná vinnou, že z pokladne ZV ROH n. p. Obnova v Žiline si privlastnila peniaze v sume okolo 2000,- Kčs, ktoré patrili odborovej organizácii, a bola odsúdená na trest odňatia slobody. Návrh na obnovu, v ktorom odsúdená navrhovala vykonať dva dôkazy, ktorými by bola v podstate vyvrátená jej vina trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 odst. 1 písm. b) tr. zák. bol prejednaný na verejnom zasadnutiu.
Ľudový súd v Žiline zamietol návrh odsúdenej na obnovu konaniu.
Krajský súd v Žiline zamietol sťažnosť odsúdenej podanú proti rozhodnutiu ľudového súdu.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil uznesenie Krajského súdu v Žiline a nariadil mu, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenie:
Odsúdená vo svojom návrhu uviedla dva nové dôkazy:
1. výsluch svedka A. na túto skutočnosť, že 1000,- Kčs, ktoré vrátila do pokladne, nemohla spreneveriť, lebo tieto podľa vedomosti tohto svedka boli už dávnejšie vypožičané z pokladnice ZV ROH podniku, na čo ale zabudla v základnom trestnom konaní poukázať a viesť dôkazy.
2. pokladničný doklad nato, že vydala svedkovi B. 17. 12. 1957 členské známky ROH za 524,- Kčs, protihodnota týchto ale nebola zavedená do denníku.
Išlo nepochybne o okolnosti, ktoré v základnom konaní neboli súdu známe a ktoré sa týkajú podstaty rozhodovanej veci, lebo obvinená bola uznaná vinnou, že z pokladnice ZV ROH n. p. Obnova v Žiline si privlastnila peniaze v sume okolo 2000,- Kčs, ktoré patrili odborovej organizácii. Ak by bolo preto dokázané, že uvedené peniaze v sume 1000,- Kčs boli vydané na účely podniku, nemohla by byť v tejto okolnosti zistená vina obvinenej a podobne bolo by treba uvažovať aj v prípade pravdivosti tvrdenia čo do vydaných členských známok. Išlo preto súčasne aj o také okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť iné rozhodnutie o vine, prípadne aj o priznanom nároku poškodeného na náhradu škody.
Podľa § 300 ods. 2 písm. a) tr. por. povolí sa obnova právoplatným rozsudkom skončeného trestného stíhania, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo o priznanom nároku poškodeného na náhradu škody.
Pri rozhodovaní, či má byť obnova povolená, je povinnosťou súdu preskúmať, či navrhnutý dôkaz je dôkazom novým, súdu predtým neznámym a či okrem toho na základe neho by mohlo dôjsť v naznačených smeroch k inému rozhodnutiu veci. Musí preto pre potreby rozhodnutia tejto otázky hodnotiť navrhnuté dôkazy. Toto hodnotenie ale nemôže presahovať rámec, uvedený v citovanom zákonnom ustanovení, teda rámec