Input:

č. 43/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 43/1958 Sb. rozh. tr.
Započne-li pachatel jednání bezprostředně namířené proti objektu trestného činu a vedoucí k výsledku uvedenému v zákoně v úmyslu tento výsledek v zákoně uvedený způsobit, ale výsledek nenastane, nejde jen o přípravné jednání, ale za předpokladu, že jednání je pro společnost nebezpečné, jde o pokus trestného činu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 26. února 1958, 1 Tz 269/57.)
Obžalovaný se v částečně podnapilém stavu procházel k večeru v červnu 1957 parkem, kde viděl dvě dívky mladší než patnáct let. Přistoupil k nim a vyzýval je vulgárními výroky, aby s ním šly do blízkého křoví, že je tam pohlavně ukojí (jiným způsobem než souloží), při čemž jim sliboval peníze. Děvčata šla na to ještě chvíli za obžalovaným. Na konci parku, kde protéká potok, obžalovaný v úmyslu vykonat pohlavní styk nenormálním způsobem, uchopil jedno z děvčat za ruku a snažil se je zatáhnout do křoví. Poněvadž však děvče dostalo strach, vymklo se obžalovanému a uprchlo, Nato se obžalovaný snažil přimět k povolnosti druhou dívku, ovšem domluvami a sliby. Přitom usedl s onou dívkou na břeh potoku a hladil dívku po nohou. Počínání obžalovaného sledovala dospělá žena obžalovaným nepozorovaná, která přivolala příslušníka SNB, který dalšímu jednání obžalovaného učinil přítrž.
Lidový soud v Sokolově uznal obžalovaného vinným pokusem pohlavního zneužití podle § 5 odst. 1, § 239 odst. 1 tr. zák. a uložil mu podle § 239 odst. 1 tr. zák. nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců.
Krajský soud k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a obžalovanému vyměřil podle § 239 odst. 1 za použití § 30 tr. zák. nový nepodmíněný trest odnětí svobody na devět měsíců.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu a odvolání obžalovaného do rozsudku lidového soudu zamítl.
Z odůvodnění:
Stížnost pro porušení zákona dovozuje, že rozsudkem krajského j soudu byl porušen zákon v ustanovení § 30 tr. zák., neboť krajský soud snížil trest pod dolní hranici zákonné trestní sazby za použití § 30 tr. zák. přesto, že pro to nebyly dány podmínky.
Nejvyšší soud shledal, že zákon byl porušen a sdílí námitky