Input:

43/1957 Sb., Vládní nařízení o vynálezech, platné do 31.12.1972 Archiv

č. 43/1957 Sb., Vládní nařízení o vynálezech, platné do 31.12.1972
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. srpna 1957
o vynálezech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 odst. 7 a § 47 odst. 4 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon”):
ČÁST I
Přihláška vynálezu a udělení patentu
Oddíl 1
Přihláška vynálezu
§ 1
(1)  Přihláška vynálezu (dále jen „přihláška”) se podává u Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci (dále jen „Úřad”) písemně ve dvojím vyhotovení. V přihlášce se uvede jméno a příjmení přihlašovatele a název předmětu přihlášky. Z přihlášky musí být patrno, že přihlašovatel žádá o udělení patentu. Je-li přihlašovatelů několik a nemají-li společného zmocněnce, uvedou, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu spolupřihlašovateli, který je uveden na prvním místě. Přihlašovatel je povinen sdělit Úřadu bydliště, státní příslušnost, zaměstnání a údaj, kde je zaměstnán, a bydlí-li v Československé republice, též orgán nadřízený zaměstnavateli. Je-li přihlašovatel zastoupen, uvede se též jméno, příjmení a bydliště zmocněnce.
(2)  Byl-li vynález učiněn původcem nebo některým ze spolupůvodců v souvislosti s jeho prací v podniku nebo dostal-li naň původce (spolupůvodce) hmotnou podporu od podniku, je původce (spolupůvodce) povinen, podá-li přihlášku vynálezu, uvést v ní tyto okolnosti a též sdělit, zda učinil současně o tom oznámení podniku. Byl-li vynález učiněn původcem nezávisle na práci v podniku nebo nedostal-li naň původce od podniku hmotnou podporu, může jej původce (dědic) odevzdat státu již současně s přihláškou.
(3)  Přihláška smí obsahovat jen jediný předmět.
(4)  Před podáním přihlášky je přihlašovatel povinen prozkoumat jemu dostupný dokumentační materiál a uvést stručně výsledek tohoto průzkumu při rozboru známého stavu techniky v popisu předmětu přihlášky.
(5)  V přihlášce vynálezu přihlašovatel uvede, kterých technických norem se podle jeho vědomí předmět přihlášky dotýká.
(6)  Přihlašovatel je povinen na vyzvání Úřadu sdělit, ve kterých zemích přihlásil stejný předmět a jaké námitky byly v těchto zemích vzneseny, jakož i k jakému výsledku přihláška vedla.
(7)  Kde se v tomto nařízení uvádí podnik, rozumějí se tím, pokud z povahy věci neplyne něco jiného, též ostatní hospodářské organisace, jakož i organisace rozpočtové.
§ 2
(1)  K přihlášce připojí přihlašovatel popis předmětu přihlášky ve čtyřech vyhotoveních a podle potřeby také výkresy, modely nebo vzory provedení. Každé vyhotovení popisu a výkresů musí být podepsáno přihlašovatelem (všemi spolupřihlašovateli) nebo zmocněncem.
(2)  V popisu, po případě ve spojení s nutnými výkresy, modely nebo vzory provedení, musí být předmět přihlášky popsán stručně, avšak jasně a přesně tak, aby podle něho vylo odborníkům možno seznat podstatu předmětu přihlášky. Na konci popisu musí přihlašovatel vyznačit, co má být předmětem patentu (definice předmětu patentu).
(3)  Výkresy musí být zhotoveny na papíru formátu A4, a to v jednom hlavním a ve třech vedlejších vyhotoveních. Hlavní vyhotovení musí být provedeno na bílém, silném a hladkém