Input:

43/1950 Sb., Vládní nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřičského a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování, platné do 5.1.1954 Archiv

č. 43/1950 Sb., Vládní nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřičského a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování, platné do 5.1.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. dubna 1950
o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 3 a § 6 odst. 2 zákona č. 82/1948 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ve znění zákona č. 250/1949 Sb.:
ČÁST I.
Státní zeměměřický a kartografický ústav.
§ 1.
(1)  Pro veřejné vyměřovací a mapovací práce celostátního významu a práce zvláštní povahy a důležitosti zřizuje se při ministerstvu techniky Státní zeměměřický a kartografický ústav (dále jen „Ústav”).
(2)  Sídlem Ústavu je Praha.
§ 2.
Ústavu přísluší zejména:
1.  návrhovat plán svých prací vyměřovacích a mapovacích,
2.  vybudovat geodetické základy polohopisné a výškopisné,
3.  vybudovat základy pro katastrální vceňování a vtřiďování,
4.  vyhotovovat veřejná mapová díla použitím všech měřických metod, včetně pozemní a letecké fotografie,
5.  vyhotovovat, rozmnožovat, vydávat a rozšiřovat mapová díla veřejná a jiná, jejich odvozeniny, jakož i jiné výsledky prací veřejného vyměřování a mapování pro potřebu státu a veřejnosti, zejména pro potřeby plnění jednotného hospodářského plánu a územního plánování a výstavby obcí,
6.  obstarávat zeměměřické práce spojené se zakládáním, udržováním a obnovováním dokumentárního díla státních hranic,
7.  soustřeďovat a bezpečně a odborně uschovávat celostátní díla veřejného i jiného vyměřování a mapování, zejména triangulační, nivelační a mapová a díla statistiky vceňovací a pozemkové, včetně úhrnných výkazů katastrálních hodnot,
8.  provádět výzkum, zkušebnictví a dokumentaci v oboru veřejného vyměřování a mapování, jakož i publikovat výsledky těchto prací,
9.  zjišťovat pomístné názvy,
10.  provádět v oboru veřejného vyměřování a mapování práce, které mu budou ministerstvem techniky zvlášť přikázány.
§ 3.
Jako oblastní orgán na Slovensku zřizuje se při pověřenectvu techniky Slovenský