Input:

427/2003 Sb., Zákon, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského Parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony, ve znění účinném k 15.9.2005 Garance

č. 427/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
mění název a v § 1 vkládá písm. n)
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění název, nadpis části první,
v § 1 doplňuje písm. o), v § 1, 2 a § 3 mění slova (roky)
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 1 vkládá písm. g)
nález ÚS
354/2005 Sb.
(k 15.9.2005)
ruší část ust. § 2, pokud se týká soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (§ 1 písm. i)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO ROK 2004 A VÝŠE DALŠÍHO PLATU ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2004
§ 1
Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce
a) poslance a senátora Parlamentu,
b) člena vlády,
c) prezidenta republiky,
d) soudce Ústavního soudu,
e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
g) člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu,
h) ředitele Bezpečnostní informační služby,
i) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,
j) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
k) předsedy Komise pro cenné papíry a člena prezidia Komise pro cenné papíry,
l) předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
m) státního zástupce a
n) ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se v roce 2004 použije platová základna ve výši dosažené podle zvláštního právního předpisu1) k 31. prosinci 2003,
o) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
p) předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
§ 2*)
Pokud podle zvláštního právního předpisu náleží osobám uvedeným v § 1 další plat, poskytne se jim za první pololetí roku 2004 jen ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok.
§ 3
Ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 nepoužije.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
§ 4
V § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona