Input:

424/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění účinném k 31.12.2019 Archiv

č. 424/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtvrtou
304/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část čtrnáctou
456/2016 Sb.
(k 29.12.2016)
ruší v čl. VIII bod 2, v čl. IX bod 3 slova v čl. XXI
370/2019 Sb.
(k 31.12.2019)
mění v části osmé čl. IX
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o základních registrech
Čl. I
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. a) se za slovo „registrů“ vkládají slova „ , informačního systému základních registrů“.
2. V § 5 odst. 1 se za slova „tyto údaje využívat“ vkládají slova „podle tohoto zákona nebo“.
3. V § 5 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(4) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3umožňujícím elektronickou identifikaci; fyzická osoba může po ověření její totožnosti umožnit přístup k referenčním údajům, které jsou o ní vedeny, též třetí osobě.


3Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 8 odst. 1 se slovo „referenčních“ zrušuje.
5. V § 10 odst. 7 se slovo „základního“ ve všech případech zrušuje.
6. V § 14 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , do datové schránky“.
7. V § 14 odst. 5 se za slovo „výpis“ vkládají slova „referenčních údajů“.
8. V § 17 písm. e) se slova „tato fyzická osoba bude vedena“ nahrazují slovy „tyto fyzické osoby budou vedeny“.
9. V § 18 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:
„c) adresa místa pobytu12, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace,


52Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.“.
10. V § 18 odst. 1 písm. d) a e) se slova „(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese“ nahrazují slovy „(kódu územního prvku) na referenční údaj“.
11. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
12. V § 18 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
„h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky14, je-li tato datová schránka zpřístupněna.


14§ 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované