Input:

423/2011 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát Archiv

č. 423/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2011
o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 37 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
§ 1
Způsob výpočtu nákladů
(1) Výše nákladů na činnost odborného lesního hospodáře se stanoví jako součet nákladů za kalendářní dny, kdy odborný lesní hospodář vykonával svou funkci pro vlastníky lesa. Náklady na jeden kalendářní den jsou součinem celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa všech vlastníků a pevně stanovené sazby na hektar a den.
(2) Sazba se stanoví