422/2005 Sb., Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 422/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2005
o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ HORSKÉHO HOTELU A TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE JEŠTĚD U LIBERCE A NĚKTERÝCH MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
§ 1
(1) Za národní kulturní památku se prohlašuje nemovitá kulturní památka Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce.
(2) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto movité kulturní památky:
a) soubor movitých archeologických nálezů z hradiště Mikulčice z období Velké Moravy,
b) Kodex vyšehradský,
c) Pasionál abatyše Kunhuty,
d) Velislavova bible,
e) soubor gotických soch z období krásného slohu v českých zemích,
f) soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta v Praze,
g) soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla,
h) Kynžvartská daguerrotypie,
i) soubor automobilů NW a Tatra.
(3) Název, číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ústřední seznam“), popis a prostorové identifikační znaky národní kulturní památky podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Názvy, čísla v rejstříku ústředního seznamu, charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 2
Pro ochranu národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovují tyto podmínky:
a) obnova národní kulturní památky musí být prováděna v souladu s výsledky současného vědeckého poznání a s cílem trvalého uchování hmotné podstaty a vzhledu národní kulturní památky,
b) způsob užívání národní kulturní památky a činnosti s tím přímo spojené nesmějí ohrozit uchování a rozvoj jejích kulturních a výchovně vzdělávacích funkcí.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 3
V písmenu l) přílohy k nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 336/2002 Sb., bod 3 zní:
 
„3.
 
Název:
Důl Michal v Ostravě
Popis:
areál kamenouhelného hlubinného dolu tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením, které jsou kulturními památkami, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
 
Okres:
Ostrava-město
Obec:
Ostrava
Katastrální území:
Michálkovice
Pozemky, parcelní čísla:
stavební parcely: 86, 88, 89, 238, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 448, 824, 825, 826
 
pozemkové parcely: 17/18, 19
Budovy, čísla popisná:
413, 714;“.
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády č. 337/2002 Sb.
§ 4
Písmeno e) přílohy k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, zní:
 
„e) v Moravskoslezském kraji
 
Název:
Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
 
 Nahoru