Input:

42/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 42/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 15. února 2023,
kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 6 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění zákona č. 323/2022 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb., vyhlášky č. 355/2001 Sb., vyhlášky č. 29/2003 Sb., vyhlášky č. 407/2006 Sb., vyhlášky č. 62/2010 Sb., vyhlášky č. 116/2015 Sb. a vyhlášky č. 216/2016 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se text „č. 58/1995 Sb.,” a slova „a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.,” zrušují.
2. § 7 včetně nadpisu zní:
㤠7
Požadavek na zahrnutí peněžních prostředků určených na dotace na úhradu ztrát
(1)  Požadavek na zahrnutí peněžních prostředků určených na dotaci na úhradu ztrát vyplývajících exportní bance z provozování dlouhodobého podpořeného financování (dále jen „dotace na úhradu ztrát”) do návrhu státního rozpočtu uplatní exportní banka u Ministerstva financí při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
(2)  Požadavek podle odstavce 1 exportní banka uplatní do konce měsíce února každého roku na základě kvalifikovaného odhadu výše dotace na úhradu ztrát podle § 6 odst. 4 zákona a
a)  přehledu o stavu závazků vyplývajících ze smluv o získávání dlouhodobých finančních zdrojů uzavřených ke dni předložení žádosti o poskytnutí dotace na úhradu ztrát podle § 6 odst. 4 zákona,
b)  přehledu o předpokládaném objemu dlouhodobých finančních zdrojů v rozpočtovém roce splatných,
c)  analýzy předpokládané potřeby získání nových finančních zdrojů ve vazbě na jejich užití k 31. prosinci příslušného rozpočtového roku,
d)  podkladů a dokumentů, na jejichž základě byl tento požadavek zpracován.
(3)  K požadavku podle odstavce 1 přiloží exportní banka Ministerstvu financí kvalifikovaný odhad požadavku na dotace ze státního rozpočtu pro střednědobý výhled pro další dva roky následující po aktuálním rozpočtovém roce. Tento kvalifikovaný odhad požadavku exportní banka doloží střednědobým výhledem těchto položek:
a)  čisté úrokové výnosy,